14 / 08 / 2022

Antalya Döşemealtı'nda 90 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Antalya Döşemealtı'nda 90 milyon TL'ye icradan satılık 2 arsa!

Antalya Döşemealtı Belediyesi, Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yağca Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı 90 milyon TL'ye satıyor... Antalya Döşemealtı Belediyesi tarafından, Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yağca Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı 90 milyon TL'ye satışa sundu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 27 Ekim tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

DÖŞEMEALTI /ANTALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Antalya Döşemealtı nda 90 milyon TL ye icradan satılık 2 arsa!

1-Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazların 2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  36.Maddesi  gereğince  Kapalı teklif usulü ile   belirtilen  tarihte Belediye toplantı Salonunda  toplanacak komisyon tarafından   SATIŞ ihalesi yapılacaktır.            
2- İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını  Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.            

3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;                                     
a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen  geçici teminatını Belediye veznesine  yatırılacaktır.            
b) Özel kişilerin;  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı  İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),            
     c)     Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini,  imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait   güncel alınmış ticaret  ve   sanayi odası belgesini,             
ç)    Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel  noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini  ihale  saatine kadar  Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.            
d)    Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi,ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalaması mecburidir.            

4- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.                        
5- Belediyemiz  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                

Antalya Döşemealtı nda 90 milyon TL ye icradan satılık 2 arsa!

6- İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.            
7- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.         

8- Kapalı teklif için Katılımcıların Teklif mektubunu içeren iç zarf  ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer
 belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  36.maddesine göre  hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale     tarih ve saatine kadar
 Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur. 

9- Taşınmazlar üzerinde Kamu Hacizleri ile Antalya genel icra dairesinin hacizleri vardır, alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip tapu devri yapılacak, gelebilecek benzeri haciz, beyan ve şerhler tapu devrinden sonra kaldırılacaktır.Kaldırılamaz ise ihale iptal edilecektir.Yağca 8734 ada 1 nolu Taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Belediyemizce yapılarak kesinleşmiş olup,yapı ruhsatına esas imar çapı verilememektedir. İhale sonrası taşınmazın alıcı tarafından ifrazı yaptırılarak yapı ruhsatına esas İmar çapı alınabilecektir, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.

İrtibat: 0242 421 30 53 (1230 -1251 veya 1244 dahili)