19 / 08 / 2022

Antalya Konyaaltı'nda 9 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya Konyaaltı'nda 9 milyon TL'ye satılık arsa!

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü Konyaaltı'ndaki arsasını ihale ile satıyor. İhale 23 Şubat'ta gerçekleşecek..Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü tarafından Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi'nde yer alan 2 bin 414 metrekare büyüklüğündeki boş ve işgalsiz arsa ihale ile satışa sunuluyor. Arsa için tahmini bedel 9 milyon TL olarak belirlenmiş olup ihalesi 23 Şubat'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden:

 

Antalya Konyaaltı nda 9 milyon TL ye satılık arsa!

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın ikinci katında bulunan Eğitim Salonunda yapılacaktır.

 

2 - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 5 katlı, 0,24/1,20 emsalli Konut Alanında kalmaktadır.

3 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Toros Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz Teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye'deki adreslerini, T.C. Kimlik numarasını ve nüfus cüzdan suretini, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),

ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

5 - Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6 - Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (242) 237 84 00 - Dahili 2813