Antalya'da 135 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Antalya'da 135 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Antalya'da 135 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 135 milyon 25 bin TL bedel ile okul yaptıracak. 

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 135 milyon 25 bin TL  bedel ile arsa karşılığı okul yaptıracak. Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat
ruhsatının alınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. 

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından;

1-) Yukarıda Tablo-2’de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlar yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1’de belirtilen taşınmazlar üzerinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca projesine uygun olarak okul binası
yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’de Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.
2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 135.025.900,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu
oluşan bedel ile toplam 134.066.300,00 TL Okul Binası Çevre Düzenleme ve KDV Dahil inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye
nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3-) İhale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez.
4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (BeşyüzTL)’dir.
5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 135.025.900,00 TL olup, geçici teminat miktarı 20.253.885,00-TL’dir.
6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale
getirecektir.
7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a-) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin belgeleri,
b-) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
c-) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu (hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle
yatırılabilir.) veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27 nci Maddesi uyarınca yayımlanan
Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
taşıması gerekir.
d-) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah
belgesini, Özel hukuk Tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası veya Sanayi
Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;
Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi
ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması zorunludur)
e-) İhale dokümanı bedeli olan 500,00-TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini;
İhale saatine kadar Kazımkarabekir Caddesi Soğuksu Mahallesi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu
Antalya Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde (http://antalya.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca
şartnameler de İhale Servisinde ücretsiz görülebilir.
10-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-) Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak
geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer
tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı (Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden
itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların
toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
12-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.