19 / 08 / 2022

Antalya'da icradan 856 bin TL'ye satılık tarla!

 Antalya'da icradan 856 bin TL'ye satılık tarla!

Antalya 10. İcra Müdürlüğü, 856 TL'ye Konyaaltı'nda bulunan tarlayı satacak. Satış, 7 Ağustos Salı günü 13:50-14:00 saatleri arası olacak

İlan için;


 

ANTALYA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya NO: 2011-9596

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan;


Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Geyikbayırı Köyü, Doyuran Kuzu (Yarpuzlu) Mevkii, 449 ada, 2 parsel, 27.163,27 m2, tarla nitelikli taşınmaz (Borçlunun hisse payı 21/24 olup 23.767,86 ra2 tür.)

Satışa konu taşınmaz, imar planı dışında olduğundan tarla vasfındadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Tarla üzerinden elektrik hattı geçmektedir. Taşınmazın büyük kısmı topografik olarak engebelidir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 35 km uzaklıktadır. Tarla üzerinde 27 adet kiraz 7-8 yaşlarında birim fiyatı 100.00 TL'den toplam 2.700,00 TL, 35 adet ardıç ağacı 45-50 yaşlarında keresteleri çok değerli olup birim fiyatı  700,00 TL'den 24.500,00 TL'dir. Parselin konumu, vasıflan, tarta olması, değerine etki eden unsurlar ile mahalli alım - satım rayiçleri dikkate alındığında m2 35,00 TL'dir. Borçlunun 21/24 hissesi vardır.


Dosya içinde yer alan Antalya Konyaaltı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.09.2011 tarih ve 3899/6305 sayılı yazısında “Antalya Merkez Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Köyü (Eski parsel No:627) 449 ada, 2 nolu panelin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında bulunmamaktadır." denilmektedir.


Değeri: 855.675,14 TL

Saati: 13.50 -14.00

ipotekten art olarak satılarak paraya çevrilecektir.


Satış Şartları:


1-Satış 07.08.2012 Salı günü yukarıda yazılı saatler arasında Adliye Binası Hukuk Bloğu 1. Kat 10. İcra dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.08.2012 Cuma gönü yukarıda yazılı saatler arasında Adliye Binası Hukuk Bloğu 1. Kat 10. İcra dairesinden de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malının tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme va paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (YT Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir ) veya bu miktar kadar milli bir baıkanm teminat mektubunu yetmeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları He KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair dan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale fala ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. 18.06.2012

O ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Basın No: 41359İlan için tıklayın