Arazi emlak vergisi oranı 2014!

Arazi emlak vergisi oranı 2014! Arazi emlak vergisi oranı 2014!

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi tutuluyor. Peki vergi nasıl hesaplanır? İşte arazi emlak vergisi oranı 2014...

Arazi emlak vergisi oranı 2014!

1319 sayılı kanun gereğince Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi tutuluyor. Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılıyor. 

 

Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli ediliyor. 

 

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsıyor.  Arazi Vergisinin matrahı arazinin ilgili kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. 


Arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, 


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, Takip eden bütçe yılından itibaren başlar. Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. 

 

Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izliyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. 

 

Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz. 

 

Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takipeden bütçe yılından itibaren sona erer. 


Arazi emlak vergisi oranı 2014:

Normal Yörelerde

Arazilerde Binde 1 


Büyükşehir Belediyesi

Arazilerde Binde 2 


Hesaplama örneği:

50 bin TL'lik arazi eğer normal yöre sınırları içerisinde yer alıyorsa emlak vergisi için ödenecek bedel 50 TL oluyor; bu arazinin büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alması halinde ödenecek emlak vergisi 100 TL oluyor.


Arsa emlak vergisi oranı 2014!