Arsa payı nasıl düzeltilir?

Arsa payı nasıl düzeltilir? Arsa payı nasıl düzeltilir?

Arsa payı nasıl düzeltilir?: Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.Arsa payı nasıl düzeltilir?

Arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında arsadan verilen pay olarak ifade ediliyor.


Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, Kat Mülkiyeti Kanununda gösterilen koşullar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. 


Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.

 

Arsa payının düzeltilmesi..

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.


Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E:2005/1500 - K:2005/3483 


ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ 

( Bağımsız Bölümlerin Değerleriyle Oranlı Olarak Özgülenmediği ya da Bağımsız Bir Bölüme Arsa Payı Hiç Özgülenmediği Hallerde İlgili Kat Malikinin Arsa Paylarının Yeniden Düzeltilmesi İçin Mahkemeye Başvurma Hakki Olduğu )

BAĞIMSIZ BÖLÜME ARSA PAYI ÖZGÜLENMEMİŞ OLMASI 

( Bağımsız Bölümlerin Değerleriyle Oranlı Olarak Özgülenmediği ya da Bağımsız Bir Bölüme Arsa Payı Hiç Özgülenmediği Hallerde İlgili Kat Malikinin Arsa Paylarının Yeniden Düzeltilmesi İçin Mahkemeye Başvurma Hakki Olduğu )

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI 

( Kurulduğu Tarihteki Değeri İle Oranlı Olarak Arsa Payının Belirlenmesi Buna Bağlı Olarak Anayapıdaki Diğer Bağımsız Bölümlere Özgülenen Arsa Paylarının da Yeniden Düzenlenmesi Gereği )


ÖZET :

Dava, dava konusu dükkan nitelikli bağımsız bölümün belediyece onaylanan mimari projesinde gösterilmiş olmasına karşın anataşınmazda kat mülkiyeti kurulurken bu bağımsız bölümün tapuya tescil edilmemesi ve arsa payı özgülenmemesi nedeniyle söz konusu bağımsız bölüme arsa payı verilerek kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmesi, böylece arsa paylarının düzeltilmesi istemine ilişkindir.


Kat Mülkiyeti Kanununa göre, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak özgülenmediği ya da bağımsız bir bölüme arsa payı hiç özgülenmediği hallerde ilgili kat malikinin arsa paylarının yeniden düzeltilmesi için mahkemeye başvurma hakkı vardır.


Olayda, bu bağımsız bölümün kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değeri ile oranlı olarak arsa payının belirlenmesi, buna bağlı olarak anayapıdaki diğer bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının da yeniden düzenlenmesi, böylece dava konusu bağımsız bölüm de dahil anayapıdaki diğer bağımsız bölümlere ilişkin arsa paylarının saptanması için bilirkişiden ek rapor alınması, gerektiğinde yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak yerinde yapılacak inceleme ile ayrıntılı ve denetime elverişli rapor alınması, bundan sonra dava konusu bağımsız bölümün arsa payını gösterir biçimde tapuya tescili, diğer bağımsız bölümlerin de arsa paylarının düzeltilmesi ile ilgili değişikliğin tapuya tescili yolunda hüküm kurulması gerekir.


Yargıtay E: 2011/1461 - K: 2011/4119 


ÖZET :

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı ve davalıya ait bağımsız bölümlerin arsa paylarının belirlenmesinde hata yapıldığını ileri sürmüştür. 


Arsa paylarının bağımsız bölümlerinin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat malikinin arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabileceği hükmüne yer verilmiştir. 


Yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi kurulu raporunda davacı ve davalıya ait bağımsız bölümlerin arsa paylarının düzenlenmesinde hata yapıldığı belirlenmiş olup mahkemece de bu bilirkişi raporuna itibar edildiğine göre davacıya ait arsa paylarının düzeltilerek tapuya tesciline karar verilmesi gerekir.


Arsa payı neye göre hesaplanır?