Artvin Belediye Meclisi toplantısında imar konuşuldu!

Artvin Belediye Meclisi toplantısında imar konuşuldu!

Artvin Belediye Meclisi Temmuz Ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Toplantıda bölgeyle ilgili yeni kararlar alındı ve imar konuşuldu....


Artvin Belediye Meclisinin 2016 Dönemi 13.07.2016 Çarşamba Günlü Olağan Oturumunda Alınan Kararların Özeti...


Madde-1) 5957 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan sebze ve meyve ticareti ve toptancı halleri hakkında yönetmeliğin Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu başlıklı 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrası İmar Planında Toptancı Hal Yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın 5 inci maddesinin 7 inci fıkrası ile 6 ıncı maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur, komisyon tarafından hazırlanan rapor Belediye Meclisine sunulur” hükmü gereğince; Belediye Meclisinin 06.04.2016 gün ve 43 sayılı Kararına istinaden Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu kurulmuş olup;


İmar Planında Toptancı Hal Yeri olarak belirlenen Artvin Merkez, Salkımlı Köyü 08010200145 taşınmaz nolu mülkiyeti Hazineye ait 27.000 m² alan üzerinde Toptancı Hali Kuruluş Komisyonunca yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporun uygunluğuna Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-2) Belediye Başkanlığımız tarafından her ay düzenli olarak tahsilatı yapılan su hizmetleri geliri tahsilatının,  otomatik tahsilat olarak yapılmasının uygunluğuna Belediye Meclisinin 13.07.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-3) Belediye Başkanlığımız tarafından her ay düzenli olarak dağıtılan yıllık yaklaşık 130.000 adet su ihbarnamelerinin üzerine reklam alım işinin 2 yıllığına kiralanması ve bu kapsamda su ihbarname makbuzlarının kiracıdan ücretsiz temini, reklam denetiminin Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülmesi,  yıllık kirasının tespiti, 2886 sayılı kanuna göre ihalesinin yapılması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Encümene Yetki verilmesine Belediye Meclisinin 13.07.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-4) Başkanlığımıza ekspertiz raporu hazırlamak için imar durum belgesi, yapı kullanım izin belgesi, evrakları inceleme, resim çekme, ve/veya suretleri elden alma, çeşitli banka şubelerinden taşınmaz ve bağımsız bölüm ipotek ettirilerek verilecek olan kredilere altlık teşkil edecek bilgi ve belgeler yazı ile istenmekte olup; Bankaların kredi işlemlerine altlık teşkil edecek bilgi ve belge talebi,  ekspertiz raporlarının hazırlanması için eksperler tarafından Başkanlığımıza başvuru yapıldığında hangi taşınmaz veya bağımsız bölümle ilgili eksperlik yaptığının belgesinin ibraz etmek kaydıyla talep edilen bilgi ve belgelerin belli bir ücret karşılığı verilmesi ile ilgili gündem maddesinin detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-5)   İmar Plan Tadilatları:


1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyü Mücavir alan sınırlarında bulunan 107 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-38 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır.


Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,


2– Bilge Oktay’ın ilgi (b) dilekçe ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi 65 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-35 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18. Maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,


3-  Ali GÜREL ve Süleyman Düzen’in ilgi (c) dilekçe ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 18,41 ve 42 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-36 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır.


Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,


4–  Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut Yüksel’in görevlendirilmesiyle yapılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 487 ada 54 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-39 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır.


Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,                                             


5– Orhan Şengün’ün ilgi (d) dilekçe ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi 488 ada 19 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-40 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır.


Söz konusu plan değişikliği dosyalarının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,


İncelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 13/07/2016


günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


 

Madde-6) İmar Komisyonuna havale edilen konular;


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-31 olan) olan ve Ahmet TANSİ ve Serdal SARAÇ tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi sınırlarında bulunan 195 ada 6,7,11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0.7 ha’lık bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu taşınmazlar mevcut imar planında 40SIVC imar paftasında bulunmaktadır. Taşınmazlar mevcut imar planında Ayrık nizam 3 (üç) kat konut alanı ve imar yollarından oluşmaktadır. Bahsi geçen imar plan değişikliğinin amacı, 195 ada, 6,7,11,12 parsellerin güneyinden, doğu ve batı yönlü olarak geçen 10 m’lik taşıt yolunun güney yönde kaydırılarak, kuzeyde oluşacak konut adasının yeterli parsel derinliğinde ve düzenli bir biçimde oluşturulmasıdır. Bu durumda alanın güneyinde oluşan tek yönlü konut adası da düzenli bir biçime kavuşabilecektir. 10mlik taşıt yolu, mevcut imar planında doğu yönden taşıt yolu olarak devam edip geldiği için, batı uç kesimin yüksek eğim yapısına rağmen yine taşıt yolu olarak gösterimi gereklilik arz etmiş olup, araziye yönelik uygulamada bu durum dikkate alınarak, bu kesimin rampa ve merpenlerle geçilmesi gerekliliği oluşabilecektir. Alanın mevcut imar planında sahip olduğu, ayrık nizam 3 kat konut alanı kullanımı aynen korunmuştur. Yakın çevrede yer aldığı halde plan sınırlarına dahil edilen komşu parsellerin, aleyhine değerlendirilebilecek herhangi bir değişikliğe de gidilmemiştir.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 32 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-31 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasında “İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına ait imar planı değişikliklerinde: a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz. b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır. c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz. ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez. d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur. e)Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygunluğuna,


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-32 olan) ve Bahattin DEMİRÖZ tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahalle sınırlarında bulunan 273 ada 49 ve 50 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0.12 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 04.10.2001 tarih ve 19 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre Bitişik nizam 5 (beş) kat Ticaret+Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, taşınmazın imar planında alanın sahip olduğu eğim durumu da dikkate alınarak, kuzey yol cephesi yönünden 2m, batı ve güney yol cepheleri yönünden 1m genişliğinde yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesidir. Alanda yer alan kullanım türünün, bitişik yapı nizamına sahip olması nedeniyle, yan bahçe mesafesinin bulunmayacağı fakat bu kesimde parsel biçimindeki düzensizlik ve komşu parseldeki mevcut yapı nedeniyle, minimum koşullar aranmaksızın, istenilen genişlikte yan bahçe mesafesi bırakılabileceği plan notlarında belirtilmiştir. Planlama alanının, yapılanma koşullarında, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 32 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-32 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, taşınmazın Bitişik nizam yapılaşma koşulunda yer alması ve plan üzerinde maksimum Taks değerinin bulunmaması nedeniyle plandeğişikliği teklifinde verilen çekme mesafeleri sonucunda taşınmazın inşaat alanında artış olacağı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasında “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” bendine uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olmadığına,


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-33 olan) ve Kalemci Teknik Yapı İnş. tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 573 ada 13 parsele ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 847 m²’lik bir alanı kapsamaktadır.  İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 02.09.2015 tarih ve 77 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre park ve imar yollarından oluşmaktadır. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, taşınmazın 535 m2’lik kısmının yine yol ve yeşil alanda bırakılarak ve kamuya bedelsiz olarak terk edilmeye konu hale getirilerek, geriye kalan 312 m2 büyüklüğündeki alan blok yapı nizamında 5 (beş) kat konut alanı olarak düzenlenmesidir. Bununla birlikte blok yapıya ait yapı ölçüleri, 10mx22m olarak belirlenmiştir. Kuzey ve güneyde yer alan cephelerden 1,5 metre, yol cephelerinden 1m genişliğinde, yapı yaklaşma mesafesi bırakılmıştır.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 32 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-33 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinde park alanı kaldırılırken Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasında “ İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır. b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur. c) Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu ortaklık payına tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payına tabi alanın hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır.” Bendine uygun yapılmadığı, park alanının yerine önerilen konut alanı ile meydana gelen nüfus artışında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasında “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır. b) Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.


K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m


Yukarıdaki formülde;


K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),


Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,


Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini, ifade eder.


c) Parsellerin birleştirilmesi ve yapı düzeni değişikliği içeren, kat adedinin artırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliklerinde de yukarıdaki formüle uyulması esastır.” Bendine uygun yapılmadığı ve park alanı yerine önerilmiş olan konut alanının yapılaşma koşullarına bakıldığında oluşturulan ada içerisinde önerilmiş olan kitlenin çekme mesafelerinin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18. Maddesinde “Binalarda; 1) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir. 2) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m.dir. 3) Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) m.dir. 4)Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m. artırılır. 5) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. (2.50) m.’yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder. Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dahil edilmez. Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin (0,50) m. arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir. İmar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği (60,50) m. veya daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az (15,00) m. çekilmek durumundadır. (60,50) m. yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine (0,50) m. ilave edilir. Yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile

ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle yüksekliği dahil yapı yüksekliğinin (60,50) m. olması durumunda yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az (15,00) m. olup (60,50) m. yükseklikten sonra artan her kat için bu mesafeye (0,50) m. ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden fazla (60,50) m. yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, (20,00) m. olup, (60,50) m. yükseklikten sonra ilave her (3,00) m. yükseklik için bu mesafeye (0,50) m. ilave edilecektir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.” bendine uygun olarak hazırlanmadığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince komisyonumuzca uygun olmadığına belirtilen eksikliklerin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine gereğince uygun olmadığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-34 olan) ve Aslan ÖZER tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 199 ada 42 ve 50 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 491 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 05.10.2011 tarih ve 58 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre Ayrık nizam 5 (beş) kat Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, mevcut imar planında konut alanına ait yapı yaklaşma mesafeleri kuzey yönden 5m, batı ve güney yönden 2m, doğu yöndeki komşu parsel tarafından ise 2m olarak belirlenmesidir. Planlama alanının, yapılanma koşullarında, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 32 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-34 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, taşınmazın Ayrık nizam yapılaşma koşulunda yer alması ve maksimum Taks değerinin %40 olması nedeniyle plan değişikliği teklifinde verilen çekme mesafeleri sonucunda taşınmazın inşaat alanında artış olmayacaktır. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği teklifinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Maddesinde “Binalarda; 1) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir. 2) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m.dir. 3) Arka bahçe mesafesi 28 inci maddedeki istisnalar hariç en az (3,00) m.dir. 4)Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m. artırılır. 5) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. (2.50) m.’yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder. Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dahil edilmez. Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak bahçe mesafelerinin (0,50) m. arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir. İmar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği (60,50) m. veya daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az (15,00) m. çekilmek durumundadır. (60,50) m. yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine (0,50) m. ilave edilir. Yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle yüksekliği dahil yapı yüksekliğinin (60,50) m. olması durumunda yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az (15,00) m. olup (60,50) m. yükseklikten sonra artan her kat için bu mesafeye (0,50) m. ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden fazla (60,50) m. yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, (20,00) m. olup, (60,50) m. yükseklikten sonra ilave her (3,00) m. yükseklik için bu mesafeye (0,50) m. ilave edilecektir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.” bendine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygunluğuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-13 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-41 olan) ve Başkanlığımız teknik personeli tarafından hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Salkımlı köyü mücavir alan sınırlarında bulunan 236 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0.27 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, mevcut imar planında bir kısmı belediye hizmet alanı bir kısmı imar yolu olan taşınmazın Artvin ilinin ihtiyacı olan Sebze ve Meyve Toptancı Hali olarak kullanılmak üzere Toptan Ticaret Alanı E:2.50 Hmax: Serbest yapılaşma koşulunun oluşturulmasıdır.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 32 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-13 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-41 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, taşınmazın mevcut imar planında bir kısmının dolgu alanında olması nedeniyle onaylı kıyı kenar çizgisi bulunması halinde dolgu imar planının yapılmasının gerektiği görülmektedir. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği dosyasının uygun olmadığına, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden onaylı kıyı kenar çizgisinin ve kurum görüşünün istenerek yeniden komisyonca rapor hazırlanmak üzere komisyona iadesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-14 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-42 olan) ve Artvin Tapu Müdürlüğü’nün 07.03.2016 tarih ve 545944 sayılı yazısına istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL’in görevlendirilerek yapmış olduğu Artvin İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle sınırlarında bulunan 414 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 5400 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, 502 ada 8 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet alanı tahsisli alan üzerinde engelli parkı oluşturulması amacıyla bir kısım alan park alanı olarak ayrılmış, Edip Dinç Sokağın genişletilmesi çalışmalarında mevcut yolun bir kısmı 183 ada 1 parsele doğru genişletildiğinden, plan üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak genişlemeden arta kalan alanda yapılaşmaya kısıtlı olan Artvin ilimiz için yerleşime uygunluğu da İller Bankası A.Ş. tarafından yaptırılan etütlerle doğrulanan bahse konu alanda imarlı bir alan oluşturulmasıdır. 414 ada 4 parsel ile kuzey kesiminde yeşil alan olarak terk edilen alan ve yol kaydırması sonucu oluşan yeni alanın birleştirilmesi ile yaklaşık 900 m² lik bir alan oluşturulması ve bu alanın resmi hizmetlerde kullanılması amacıyla resmi tesis alanı olarak tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Resmi Tesis alanı oluşturulması ile mevcut planda kaldırılacak olan yaklaşık 500 m² yüzölçümündeki yeşil alan hemen karşıda akaryakıt istasyonu olarak ayrılan alanda fazlasıyla oluşturulmuş olup, mevzuat hükümlerine aykırılık içermemektedir. Yapılan uygulama imar planı ile, alanda Emsal:3 ve Yençok:21.00 m. olarak belirlenmiştir. Yapılaşma şartları belirlenen alanda İbadethane ve buna yönelik tesisler yapılması planlanmaktadır. Alanda yapılacak her türlü binayı içeren Vaziyet Planı sunulmadan inşaata geçilmeyecektir.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 34 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-14 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-42 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğinin taşınmazın Ayrık nizam yapılaşma koşulunda yer alması ve maksimum Taks değerinin %40 olması nedeniyle plan değişikliği teklifinde verilen çekme mesafeleri sonucunda taşınmazın inşaat alanında artış olmayacaktır. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince  uygunluğuna,


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-14 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-42 olan) ve Artvin Tapu Müdürlüğü’nün 07.03.2016 tarih ve 545944 sayılı yazısına istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL’in görevlendirilerek yapmış olduğu Artvin İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle sınırlarında bulunan 414 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 5400 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, 502 ada 8 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet alanı tahsisli alan üzerinde engelli parkı oluşturulması amacıyla bir kısım alan park alanı olarak ayrılmış, Edip Dinç Sokağın genişletilmesi çalışmalarında mevcut yolun bir kısmı 183 ada 1 parsele doğru genişletildiğinden, plan üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak genişlemeden arta kalan alanda yapılaşmaya kısıtlı olan Artvin ilimiz için yerleşime uygunluğu da İller Bankası A.Ş. tarafından yaptırılan etütlerle doğrulanan bahse konu alanda imarlı bir alan oluşturulmasıdır. 414 ada 4 parsel ile kuzey kesiminde yeşil alan olarak terk edilen alan ve yol kaydırması sonucu oluşan yeni alanın birleştirilmesi ile yaklaşık 900 m² lik bir alan oluşturulması ve bu alanın resmi hizmetlerde kullanılması amacıyla resmi tesis alanı olarak tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Resmi Tesis alanı oluşturulması ile mevcut planda kaldırılacak olan yaklaşık 500 m² yüzölçümündeki yeşil alan hemen karşıda akaryakıt istasyonu olarak ayrılan alanda fazlasıyla oluşturulmuş olup, mevzuat hükümlerine aykırılık içermemektedir. Yapılan uygulama imar planı ile, alanda Emsal:3 ve Yençok:21.00 m. olarak belirlenmiştir. Yapılaşma şartları belirlenen alanda İbadethane ve buna yönelik tesisler yapılması planlanmaktadır. Alanda yapılacak her türlü binayı içeren Vaziyet Planı sunulmadan inşaata geçilmeyecektir.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2016 tarih ve 34 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.06.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-14 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-42 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğinin taşınmazın Ayrık nizam yapılaşma koşulunda yer alması ve maksimum Taks değerinin %40 olması nedeniyle plan değişikliği teklifinde verilen çekme mesafeleri sonucunda taşınmazın inşaat alanında artış olmayacaktır. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince komisyonumuzca uygunluğuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-43 olan) ve Saadettin GÜLENÇ tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahalle sınırlarında bulunan 359 ada 8 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 7006 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 39-S-Ia paftasında bulunmaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan mevcut Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Orman Alanı ve Jeolojik Nedenle Yapı Yasaklı Alan şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, 8 nolu parsel alanı genel olarak, alanın orman vasfında yer almadığının anlaşılmasından hareketle, kırsal yapılanma karakterine uygun ve düşük yoğunluklu Ayrık Nizam 2 (iki) kat konut alanı olarak tanımlanmış olup Taks:0.15 Kaks:0.30 değerleri verilmiştir. Halihazır durum dikkate alınarak oluşturulan, kadastral alan içi yaya yollarıyla, parselasyon sonucu oluşacak parsellere cephe sağlanması ve yeterli düzeyde bir ulaşılabilirlik hedeflenmiştir. Oluşturulan konut alanlarında jeolojik açıdan yapı yasağı olan kısımlardan çekme mesafeleri verilmiş olup hiçbir şekilde o alanda yapılaşma yapılmayacaktır. Çekme mesafeleri söz konusu plana ait plan açıklama raporunda belirtilmiştir.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2016 tarih ve 15 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 06.04.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen ve Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında kısmen jeolojik yapı yasaklı alanda kalması sebebiyle parsel bazlı zemin etüdü istenen, daha sonra jeolojik yapı yasaklı olan kısımlarından çekme mesafeleri verilerek yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle, plan değişikliği dosyası Saadettin GÜLENÇ tarafından 15.06.2016 tarih ve 2281 sayılı dilekçe ile yeniden Başkanlığımıza sunulmuş olup Komisyonumuzca değerlendirilmeye alınmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-43 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğini için gerekli olan Orman Müdürlüğü kurum görüşünün bulunduğu ve jeolojik açıdan yapı yasaklı alan tarafından çekme mesafelerinin bırakılmış olması nedeniyle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygunluğuna,


05.2016 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararı ve Mücerret KARA’nın 03.06.2016 tarih ve 2116 sayılı dilekçesine istinaden, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 235 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak binaya ait gerekli otopark miktarının parsel geometrisinden dolayı, üst yol kotu ile alt yol kotu arasında ulaşımının sağlanamaması sebebi ile karşılanamaması hususunda Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu söz konusu alanda yol kotu ve tabii zemin arasındaki yüksekliğin fazla olduğu bu nedenle ihtiyaç olan otoparkın alanda sağlanmasının eğim nedeniyle standartlara uymadığı görülmüştür. Bu nedenle Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 53 sayılı kararına istinaden söz konusu alanda otopark ücretinin tamamının alınmasının uygunluğuna, Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-7) Belediyemizde çalışmakta olan Halk Oyunları Eğitmeni, Müzisyen Şeref Öngüner’in 20-26 Temmuz 2016 tarihlerinde Macedonia’da yapılacak olan Internatıonal Folk Dance Festivaline    katılmasının uygunluğuna Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-8) İlimiz Merkez Çayağzı hudutları dahilinde Devletin hüküm ve tasavvufu altında bulunan     23430 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Devlet Su İşleri Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce       yaptırılan Çoruh (Kent) Parkında bulunan ticari ünitelerin bulunduğu 1460 metrekarelik kısmın Başkanlığımız    tarafından işletilmesine esas olmak üzere Hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin 73/a maddesi uyarınca protokol ile kiralanması 04/04/2016 gün ve 1300 sayılı yazı ile Artvin Valiliği İl           Defterdarlığından talep edilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde DSİ 26. Bölge Müdürlüğünde    yaptırılan Çoruh Parkında bulunan ve söz konusu taşınmazın krokide gösterilen ticari ünitelerin 1460 metrekarelik kısmının ticari faaliyet yeri olarak kullanılmak üzere 1. yıl için artırılma yetkisi bulundurularak 51.500,00TL bedelle 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı verilmek sureti ile       5 yıllık süre için Başkanlığımız tarafından kiralanması ve kiralama iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Başkanlığımız Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli 24094265428 TC Kimlik numaralı Ziraat           Mühendisi Esin Duman’ın yetkili kılınmasına Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-9) Reşat Bayramoğlu’nun 10/02/2016 günlü Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile   Artvin Merkez, Çarşı Mahallesi, 57 ada, 1 parselde kayıtlı tescilli eserin varisleri yıkılma tehlikesi bulunan binanın tadilatını yaptıramadıklarından dolayı Başkanlığımız tarafından satın alınması veya kiralanmasını talep etmişlerdir.Söz konusu tescilli eser hakkında Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün  24/12/2015 tarih ve 113 sayılı toplantısında, taşınmaza ilişkin hazırlanacak röleve projesinin kurul tarafından uygun bulunmasından sonra yapının tehlike arz eden kısımlarının kontrollü olarak sökülebileceği, söz konusu taşınmazda gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgili kurumlarca ve ilgililerince alınması gerektiğine karar verilmiştir.


Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/12/2015 tarih ve 1935 sayılı kararına uyularak yıkılma tehlikesi bulunan tescili eserin satın alınması veya kiralanması hususunun daha detaylı incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-10) 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 2 inci maddesinin k fıkrası gereğince, Artvin merkez Belediye ve Mücavir Alan sınırları içerisinde DSİ tarafından inşa edilecek olan taşkın tesislerinin işletme ve bakım-onarımını yapmak üzere protokol ile devir işlemleri yapılacağından devir sözleşmesindeki mülkiyet sorunlarının çözülmesi, tesisinin işletilmesi, teslim edildiği halinin muhafaza edilmesi, her yıl muayenesi yapılan tesislerin bakım ve onarımlarının (boyama, yağlama, akşamlara ait çalışmalar v.b.) zamanında ve standartlara uygun olarak yapılması, malzeme ve işgücü temin edilmesi, taşkın sonrası tesislerdeki küçük onarımların yapılması, gücü haricinde olanların DSİ’ye bildirilmesi, tesisin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunun yerine getirilmesi kapsamında çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin yerine getirilmesi, DSİ’nin yazılı izni olmadan tesiste herhangi bir değişikliğin yapılmaması gibi konuları ihtiva eden devir sözleşmesi ve tesis inşaatlarının bitiminde devir protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet KOCATEPE’nin yetki kılınmasına Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-11) İmar Plan Tadilatları:


1-   İdris Taşkın’ın ilgi (a) dilekçesinde bahsetmiş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi,Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 40 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 2016/8 sayı ile otopark ücretinin %25’i, kanalizasyon ücretinin %25’i,  inşaat ruhsat harcının tamamı,  peyzaj projesi ücreti ve EK-2’deki tabloda yer alan diğer ücretlerin tamamının toplamı olan 126,002.43 TL’yi ödeyerek yapı ruhsatı almışlardır. Geriye ödemeleri gereken miktar otopark ve kanalizasyon ücretlerinin %75’leri olan 88,893.75 TL’dir. Ödemeleri gereken 88,893.75 TL ücrete karşılık,  yapacak oldukları inşaattan daire verme istediği,       


2- İdris TAŞKIN’ın ilgi (b) dilekçesinde bahsetmiş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 44 parsel numaralı taşınmaz üzerinde             yapmayı planladığı inşaat için belediyeye ödeyeceği harçlara karşılık daire verme         istediği,


3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre değerlendirilerek uygunluğuna; İşlemlerin mali yönden değerlendirilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne, gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-12) Mahmure KADANA’nın dilekçesinde bahsetmiş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 235 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapmayı planladığı inşaat için 30.000,00 TL peşin ödeyebileceği Kat karşılığı sözleşmelerine istinaden kendilerine düşen 7 numaralı bağımsız bölümün devrini belediyemize devir ederek geri kalan miktarı da taksit olarak ödemek istediği,


3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre değerlendirilerek uygunluğuna; İşlemin mali yönden değerlendirilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne, gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Madde-13)Kopuz Turizm’in 05/04/2016 tarihli yazısı ile şirketlerinde kullanmakta oldukları 2011 model Ford Marka NMONXXTTFNAG13855 şase numaralı  kamyonet tipi transit 350 E çift kabin cenaze aracını Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış talebinin uygunluğuna Belediye Meclisinin 13/07/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.


Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak Temmuz ayı oturumuna son verildi.