02 / 07 / 2022

Atak Site Yönetimi Ve Temizlik Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Atak Site Yönetimi Ve Temizlik Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi Bağcılar’da  200 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Elmacıoğlu tarafından kuruldu.Atak Site Yönetimi Ve Temizlik Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi Bağcılar’da  200 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Elmacıoğlu tarafından kuruldu.

Atak Site Yönetimi Ve Temizlik Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
SİTE YÖNETİMİ a-Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. b-Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı c-Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. d-Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. e-Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. f-Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. g-Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. h-Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. ı-Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. j-Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. k-Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek. TEMİZLİK HİZMETLERİ a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. A Şirketin başlıca çalışma mevzularını teşkil eden veya bu ana mevzuların kapsamında tali işlerdeki çalışmalarla ilgili olarak imtiyaz, ruhsat, lisans, ihtira beratları, telif hakları, alâmetifarika ve patent gibi hakları iktisab etmek, kullanmak, devretmek kiralamak, yurt içindeki ve yurt dışındaki müesseseler ile bu yolda işbirliği ve Franchising Sözleşmesi yapmak faaliyet alanına giren işlerle ilgili açılan resmi ve özel kurumların ihalelerine katılabilir, ihaleleri üstlenebilir, ihale alan firma ile taşeronluk yapmak, B - Şirket konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme hizmetleri görmek personel yetiştirmek ve buna benzer Faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek, bu mevzudaki yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapmak, yurt içinde kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, C Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkullere ve menkul kıymetlere aracılık yapmamak kaydıyla sahip olmak, satmak, kiraya vermek, bunların üzerinde ayni haklar ihdas etmek, ipotek vermek veya almak, her türlü ayni haklar tesis ve feshetmek, D - Şirket amacına ulaşabilmesi için makine, tesisler ve gayrimenkuller iktisap etmek , devretmek kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerine irtifak, intifa, sükna kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu şirket borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis ve fesih edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi. E - Şirket konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlarda kısa,orta ve uzun vadeli reeskont,ihracat kabul ve akreditif kredileri için istikrazlar akdetmek ,emsal ve kefalet kredileri temin etmek ,bu kredilerin temini için her türlü teminat vermekten ibarettir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkul alabilir satabilir kiralar,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir , ipotek verebilir ve ipotekleri fesih edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cinstashihi , ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.