Avrasya GYO, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını açıkladı!

Avrasya GYO, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını açıkladı! Avrasya GYO, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını açıkladı!

Avrasya GYO, 31 Aralık 2011 yılı itibariyle faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı 

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 31 Aralık 2011 yılı itibariyle faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;   AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.   31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu'na,   Giriş Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bil nçosunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz.   Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu   Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.   Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu   Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.    Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da d hil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket'in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.   Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.   Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.   Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus   Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2010 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, ekteki 31.12.2011 tarihli finansal tabloların açılış bakiyelerini oluşturan ve karşılaştırma amaçlı olarak sunulan bilgiler söz konusu bağımsız denetim şirketinin 11.03.2011 tarihli olumlu görüş bildirilmiş olan bağımsız denetim raporlarına dayanmaktadır.   16.03.2012, İstanbul, Türkiye   Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. A Member Firm of INPACT International   Mustafa KÖSE Sorumlu Ortak Başdenetçi   Avrasya GYO Sorumluluk Beyanı için tıklayınız...   Avrasya GYO Faaliyet Raporu için tıklayınız...   Avrasya GYO Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız...   Avrasya GYO Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayınız...   Avrasya GYO Nakit Akım Tablosu için tıklayınız...   Avrasya GYO Gelir Tablosu için tıklayınız...   Avrasya GYO Bilanço için tıklayınız...     Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com