Utopya Turizm İnşaat, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı!

Utopya Turizm İnşaat, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı! Utopya Turizm İnşaat, faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını açıkladı!

Utopya Turizm İnşaat, sorumluluk beyanını ve 01.01.2011 ve 31.12.2012 dönemine ait faaliyet raporunu ve açıkladı 

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., sorumluluk beyanını ve 01.01.2011 ve 31.12.2012 dönemine ait faaliyet raporunu ve açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;   FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:13.04.2012 KARAR SAYISI :150   SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   a) Şirketimizin 31.12.2011 dönemi Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ'e göre hazırlanmış mali tablolarının tarafımızca incelendiğini,   b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.     UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.  1 OCAK- 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE AİT  DENETİM RAPORU    Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,    1.Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın (hep birlikte 'Grup' ) ekte yer alan 31 Aralık 2011 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.   Finansal tablolarla ilgili olarak Şirket Yönetiminin sorumluluğu,    2.Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.    Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu,    3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.    Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlenmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygululuğunun değerlendirilmesini içermektedir.    Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanarak oluşturduğuna inanıyoruz.    Görüş    Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2011 Tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.    BAKIŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member of International Pratice Group    İlhan ALKILIÇ, YMM Sorumlu Ortak Başdenetçi  Ankara, 11.04.2012     Ataç İnşaat, Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları için tıklayınız...   Ataç İnşaat, Özsermaye Değişim Tablosu için tıklayınız...   Ataç İnşaat, Nakit Akım Tablosu için tıklayınız...   Ataç İnşaat, Gelir Tablosu için tıklayınız...   Ataç İnşaat, Bilanço için tıklayınız...     Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com