Aydın'da 1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Aydın'da 1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Aydın'da 1 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Aydın Didim'de bulunan gayrimenkul Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos 2015 günü saat 14:00'da açık artırma usulüyle ihale edilecek.Aydın Didim İlçesi'nde bulunan gayrimenkul  milyon geçici teminat bedeliyle Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  Ankara  Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından satılacak.


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmaz, 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilecektir.

 

İhale Konusu Varlık: Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parselde (9.810,68 m2) kayıtlı taşınmaz ve üzerindeki varlıklar.

Geçici Teminat Bedeli: 1.000.000.-TL

Tanıtım Dokümanı ve Şartname Bedeli: : 1.000.- TL

Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 31.08.2015 14:00

 


1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.


2 - Satışa konu taşınmaz için, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


3 - İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları teklif verebilir. Teklif Sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.


4 - İhaleye katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parsele ait İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.


5 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.


6 - Satışa konu taşınmazın yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir.


7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.


8 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.