Ayek İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ayek İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yaşar Özkan tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Ümraniye, İstiklal Mahallesi, Doğruyol Sokak'ta kuruldu.
Ayek İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yaşar Özkan tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Temmuz'da Ümraniye, İstiklal Mahallesi, Doğruyol Sokak'ta kuruldu. 


Ayek İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapak zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar,her türlü tesisat işleri,her türlü,okul hastane,hava meydanları Limalar,sulama kanalları,köprü,yol,sınai yapı ve fabrikaların her türlü proje çalışmalarını üstlenmek,her türlü inşaat  işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 2-Baraj ve elektrik santralleri, karayolları, demiryolları, limanlar, köprüler, hava meydanları, istasyonlar, zirai sulama tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon boru hattı inşa eder. Bunların teslimine müteakip bakım ve onarımını yapar. 3-Sanayi,fabrika tesisleri, petrol tabi gaz ve sair boru hattı inşa eder. Bunların teslimine müteakip bakım ve onarımını yapar. 4- Şirket konuları ile ilgili devletin bütün daire ve müesseselerinde belediyelerde, kamu kuruluşlarında her nevi arttırma, eksiltme ve ihalelere iştirak etmek, teklif vermek ve gerekli tüm işleri ifa etmek. 5- Otel,tatil köyleri, dinlenme tesisleri, hastane, huzur evleri, okul, dershane, yurt ve spor tesisleri inşa eder ve işletmeciliğini yapar. 6- Arazi ve arsalar satın alarak, gerektiğinde parselasyonunu yapıp, bunlar üzerinde meskenler, iş yerleri, sanayi siteleri, tatil köyleri , okular inşa eder , bunların işletmeciliğini yapar , satar veya kiralar . Başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı konut ve iş yeri inşa eder. 7- Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul, mallar ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve makuller her çeşit aynı hakları satın alma trampa takas gibi medeni kanun,borçlar kanun icra ve iflas kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli  şekillerde iktisap devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir. Hususi  ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir kabul edebilir hak veya alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir gösterebilir alabilir kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir kiraya verebilir inşa eder veya ettirir işletir veya işletebilir gayrimenkullerin üzerinde ittifaklar intifa hakları veya kat mülkiyetleri tesis edebilir. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülebilecek her türlü menkul veya gayrimenkullerle ilgili bilimum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir çıkarabilir. Taahhüt işlerine girebilir bizzat yapabilir veya bilahere ihale edebilir. 8-Şirket her türlü teknik konularda mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve proje hizmetleri yapar yaptırır. Etüt ve fizibilite çalışmaları hazırlar kredi ve teşvik taleplerini takip eder. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı her türlü gerçek veya tüzel resmi veya  özel şahıs kuruluş teşekkül ve teşebbüslerce kendilerine şirket veya üçüncü şahıslarla yatırım, danışmanlık ve mühendislik yapar. 9-Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve sanayi iş ve muameleler, ithalat ve ihracat işleri yapmak, istikrazda  bulunmak gerekli nakil vasıtaları araç ve menkul mallarla ham veya yardımcı maddeler, malzemeler, makine ve tesisler ve yedek parçaların imal ettirilmesi, alım ve satımı, ithalatı ve ihracatı 10-  Şirket amacına ulaşmak için konusu ile ilgili markalar, patentler, ihtira beraatları, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi fikri ve sinai haklar alabilir veya ihdas edebilir gerekli iç ve dış fuar, sergi, konferans ve seminerleri iştirak edebilir yayın yolu ile faaliyette bulunabilir. 11-Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü mali, sanayi, ticari iş taahhütlerine girebilir, krediler temin ve her türlü hakları iktisap edebilir, borçlarla mülzem olabilir ve bunlarla ilgili her türlü kanuni ve hukuki işlemleri yapabilir. 12-İmar ve şehir bölge plan ve projelerine, kentsel tasarım ve kentsel turistlik vb kompleksler, konut toplulukları, üniversite kampüsleri, çok işlevli kent merkezleri, kentsel canlandırma programları hazırlamak. 13-  Resmi,özel kurum ve kuruluşlara yurt içinde yurt dışında şehircilik mimarlık inşaat mühendisliği makine mühendisliği harita mühendisliği alt yapı mühendisliği çevre mühendisliği hizmetleri yapmak konusu ile ilgili olmak üzere her türlü direnaj kanalizasyon pis su temiz su klima araştırma tesisleri projelerini yapmak. 14- Bina ve çevre tasarımında estetik ve inşai kalitenin, mimari anlam ve kimlik arayışlarının öncelikli bulunduğu konularda mimari tasarım çalışmaları yapmak. 15-Proje hizmetlerinin yanı sıra, inceleme, araştırma yayım çalışmaları ve özellikle projeler için iç ve dış uzmanlık ve uygulama kuruluşlarıyla bağlantı içinde, proje yönetimi hizmetleri vermek. 16-  Kuyumculuk dükkanı işletmek ,işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.


Ayek İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres. Ümraniye, İstiklal Mahallesi, Doğruyol Sokak 5/1