Bağcılar'da satış memurluğundan 1.6 milyon TL'ye arsa!

Bağcılar'da satış memurluğundan 1.6 milyon TL'ye arsa! Bağcılar'da satış memurluğundan 1.6 milyon TL'ye arsa!

Bakırköy Satış Memurluğu İstanbul Bağcılar 'da bulunan 715 metrekare alana sahip arsayı 1 milyon 610 bin TL'ye satışa çıkardı. İhale açık artırma suretiyle yapılacak.Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Bağcılar İnönü Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. 1 milyon 610 bin TL değer biçilen arsanın toplam alanı 715 metrekare.


İhalesi, 13 Nisan 2015 günü 13.00 ile 13.10 arası, Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu'nda, açık artırma suretiyle yapılacak.


İhale ilanı:


T.C. 

BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/85 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı :İSTANBUL İLİ, BAĞCILAR İLÇESİ. BAĞCILAR KÖYÜ, 551 ADA, 9 PARSEL SAYILI 715,72

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAMAMI SATIŞA KONUDUR


Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 29/09/2014 tarihli bilirkişi raporuna göre " Değerlemeye konu taşınmaz,

İstanbul İli. Bağcılar İlçesi. Bağcılar Köyü, 551 Ada 9 Parselde kayıtlı. ARSA nitelikli 715,72 m2 alanlı Anagayrimenkuldür. Bağcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde bulunan imar dosyasında bulunan 14.06.2011 tarihli Bağcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün ilgili yazısına göre. 551 Ada. 9 parsel. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre, imar parseli olarak düzenlenmiş olduğu, parselin % 40 DOP (Düzenleme ortaklık payı) kesildiği ifade edilmektedir. Bağcılar Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre. konu taşınmazın yola terki bulunmamaktadır. Belediyesindeki işlem dosyasında bulunan TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletişim A. Ş. Genel Müdürlüğünün konu taşınmaz parsel ile ilgili olarak. " 551 Ada, 9 parsel üzerinde bulunan 154 Kv'luk Anbarlı - Yıldıztepe Brş. Veliefendi Enerji Nakil Hattının TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 13.03.2008 tarih 7-66 no'lu kararı ile demonte (iptal) edildiği, demonte edilen (sökülen) Enerji Nakil Hattının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun (değişik 4650 sayılı kanunun) 22. maddesine göre takdir edilen irtifak bedellerinin parsel malikleri tarafından kurum hesabına yatırıldığı, parsel üzerinde grup müdürlüğü açısından bir kısıtlamanın bulunmadığı" ifade edilmektedir. Yerinde yapılan tespite göre. arsa Üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Arsa yaklaşık olarak yamuk geometrisinde olup, güneyden 26/10B sokağına, doğu yönünden ise 26/6. sokağına cepheli, köşe konumludur. Belediyesinden alınan güncel imar durumuna göre. parsel üzerinde. 1.431,44 m2 faydalı inşaat alanına sahip bina yapılması mümkündür. Yan parsellerinde, 4 katlı konut binaları, yakın çevresinde Bağcılar Kaymakamlığı binası mevcuttur. Konu taşınmazın bulunduğu alan. Kentsel Dönüşüm alanı veya riskli alan dışındadır, "denilmektedir. 


Adresi : İnönü Mah. 26/10 B Sok. No:25 Bağcılar / İSTANBUL


Yüzölçümü : 715.72 m2


Arsa Payı : —


İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2014 tarihli yazısında: Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü. 551 Ada. 9 Parsel, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama imar Planında, Konut alanında

kalmaktadır. Ancak söz konusu parsel, Enerji Nakil Hattından etkilenmekte olduğundan, ilgili kurumdan (BEDAŞ) görüş alınmadan irtifa belirlenemez. Denilmektedir.


Kıymeti : 1.610.370.00 TL


KDV Oranı : 18


Kaydındaki Şerhler : Beyan: İSTANBUL 5. İDARE MAH. 29/05/2007 TA. 2006/2478 ESAS SAYILI KARARİ İLE

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VARDIR. 2022 SAYI (EVRAK 21367 DOSYADA)


1. Satış Günü : 13/04/2015 günü 13:00- 13:10 arası

2. Satış Günü : 13/05/2015 günü 13:00- 13:10 arası

Satış Yeri : BAKİRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden. artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esntts.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada tahmin edilen değerin %50 sini vc rûçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci anırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada da malın tahmin edilen degerig %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şanıyla en çok anırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Anırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para itedir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içenin de ihaleden kaynaklanan D.V..KDV ve tapu alım harcını yatırmadıgı taktirde resen IIK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ite (IS) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse terave İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalırmamak sureli ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kaytt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömegi gönderilebilir.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/85 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/01/2015


İhale dosyası için tıklayın