Bakırköy Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi ihalesi 15 Kasım'da!

Bakırköy Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi ihalesi 15 Kasım'da!

Bakırköy Belediyesi tarafından Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi için yapılacak intifa hakkı tesis edilmek suretiyle yapım ve işletilmesi ihalesi 15 Kasım'da...Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi için intifa hakkı tesis edilmek suretiyle yapım ve işletilmesi ihalesi yapılacak. 

Mülkiyeti Bakırköy Belediye Başkanlığı’na ait olan, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Ekrem Kurt Bulvarı 267 ada, 170 parsel sayılı taşınmazda yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası yanındaki kaba inşaatı tamamlanmış olan 3 bin 248,21 metrekare inşaat alanlı Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesinin 29 yıl intifa hakkı tesis edilerek yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, 15 Kasım 2018 tarihinde saat 11:00'de Bakırköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İstekliler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verebilir.


İhale ilanı:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Ekrem Kurt Bulvarı 267 ada, 170 parsel sayılı taşınmazda yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası yanındaki kaba inşaatı tamamlanmış olan 3.248,21 m² inşaat alanlı ( Bodrum, Zemin, 1.Kat ve 2.Kat’tan oluşan ) Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme
Dairesinin 29 yıl intifa hakkı tesis edilerek yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (Açık
Teklif Usulü) göre ihalesi.
2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
2.1 İhale 15/11/2018 Perşembe günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
(Adresi: Yeni Mahalle, Kenedy Cad. No:200 Sahilyolu/Bakırköy)
2.2 İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu
olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)
2.3 İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik
olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü
olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)
3- MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:
İnşaatın ince işçilik yapım maliyeti yaklaşık muhammen bedeli 9.676.210,22-TL’dir. 
İntifa hakkı muhammen bedeli aylık 102.000,00-TL’dir.
Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 654.012,61-TL olup ihale dosyasına eklenecektir.
4- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:
4.1 2,500.00- TL ( İki Bin Beş Yüz Türk Lirası ) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
4.2 Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27.
maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına 
dair banka makbuzunu, (Döküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine 
yatırılabilir. İhalenin yapılmasından sonra ihaleye kabul edilmeyen veya çekilen yada kazanamayanların geçici
teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatından itibaren bir ay içerisinde iade edilir. İhaleyi kazananın geçici
teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır.
4.3 Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta 
adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)
4.4 İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
4.5 İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden önce son 5 yıl içerisinde 5 yıldızlı Turizm İşletme Belgesi olan ve 
turizm belgesinde en az 400 kişilik Balo İşletmeciliği yapabileceği belirtilmiş işletmelerden olması gerekir. Söz
konusu turizm işletme belgesi sunamayan istekliler ihaleye katılamaz.
4.6 Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
• Nüfus Müdürlüğünden 2018 yılında alınmış ikametgah belgesini,
• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,
• Noter tasdikli imza beyannamesini,
• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,
• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,
• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı
4.7 Tüzel kişiler , yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
• İlgisine göre 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,
• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,
• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı
4.8 Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili
olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,
• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,
• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”
4.9 Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;
• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza
beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek yada tüzel kişilerden
istenen diğer belgeler.
• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,
• Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine,gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.
4.10 Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır.
Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden
alınmış belge,
Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge,
Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesi ile dava yada icra takibine yansımış hiçbir hukuki ihtilafının olmaması gerekir.
İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli
istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt
yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

-1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi
-1 adet en az 5 yıl deneyimli Mimar
-1 adet en az 1 yıl deneyimli Harita Mühendisi
-1 adet en az 1 yıl deneyimli İnşaat Teknikeri
-1 adet en az 1 yıl deneyimli Ses Mühendisi
-1 adet en az 1 yıl deneyimli İş Güvenliği Uzmanı
-2 adet en az 1 yıl deneyimli Güvenlik Personeli

5- Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.
6- İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel 
karşılığı temin edilebilir.
7- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:
İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 14/11/2018 Çarşamba günü saat 16.30’ a kadar Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


İlan olunur.