Bakırköy'de icradan 36.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy'de icradan 36.8 milyon TL'ye satılık arsa! Bakırköy'de icradan 36.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Bakırköy 18. İcra Dairesi, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Florya Çiftliği Mevkii'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. İhalesi 21 Eylül Çarşamba günü yapılacak taşınmazın bedeli 36 milyon 885 bin 300 TL olarak belirlendi.


Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Florya Çiftliği Mevkii'nde bulunan arsa Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından satışa çıkartıldı. 21 Eylül Çarşamba günü ihale edilecek taşınmazın bedeli 36 milyon 885 bin 300 TL olarak belirlendi.
T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah., Florya Çiftliği Mevkii, 297 Ada, 17 Parsel Sayılı, 3.573,00 metrekare Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın 3323/3573 Hissesi Satışa Konudur.


Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/05/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, Ulaşım Şehit İlhan Yalçın sokak üzerinden yapılmaktadır. Altyapı tamamlanmış olup Kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Konut alanında kalmaktadır. İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 297 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz, Şehit İlhan Yalçın sokak, No:10 adresinde bulunmakta olup,TARLA vasıflı 3.573,00 metrekare alanlıdır. Ayrık Nizam, TAKS: 0.25, Hmax; (7.50 m) 2 Katlı, ‘’Konut Alanında’’,kalmaktadır."denilmektedir.


İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün18.03.2016 tarihli yazısında ;söz konusu parselin 17.07.2006/28.11.2012 Onanlı1/1000 ölçekli, Florya uygulama İmar Planı Tadilatında Ayrık Nizam, TAKS: 0.25, Hmax; (7.50 m) 2 Katlı, ‘’Konut Alanında’’, bir kısmı Yol alanında kalmakta olup, bina derinliği 20.00 m.yi geçemez bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 36.885.300,00 TL


KDV Oranı : Yüzde 18


1. Satış Günü : 21/09/2016 günü 15:30 - 15:40 arası


2. Satış Günü : 26/10/2016 günü 15:30 - 15:40 arası


Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.


4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.


7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.


8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/148 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur