Balıkesir Edremit'te 24.2 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Balıkesir Edremit'te 24.2 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığı, Balıkesir Edremit'te yer alan 2 adet gayrimenkulü 24 milyon 219 bin 822 TL bedelle satışa çıkardı...


Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığı, Balıkesir Edremit'te yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 24 milyon 219 bin 822 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih, 271 kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 06.10.2021 Çarşamba günü, saat 12:30’da (sıra numarasına göre) Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.
Madde 2 - Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.
EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

Balıkesir Edremit

Madde 3 - İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.
Madde 4 - İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca Gerçek kişilerde;
a) e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
c) Nüfus cüzdan fotokopisi,
d) Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
f) İhale dokumanın satın alındığına dair belge,
g) Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, ÇTV vb.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
h) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
i) Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır. 
Madde 5 - Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.
Madde 6 - İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

Balıkesir Edremit

Madde 7 - Satışı yapılacak olan taşınmazların bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.
Madde 8 - İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca 500,00.TL karşılığı dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.
Madde 9 - İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 10 - Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.
Madde 11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.