Balıkesir Belediyesi'nden 52.6 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Balıkesir Belediyesi'nden 52.6 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 7 adet gayrimenkul toplamda 52 milyon 697 bin 550 TL bedel ile satışa çıkarıldı.


Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 7 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 52 milyon 697 bin 550 TL bedel isteniyor. 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait ihale ilan tablosunda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazlardan Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12883 ada 3 parsel, 12883 ada 4 parsel, 12886 ada 5 parsel, Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9205 ada 7-8 parsel (şüyulu parseller) ve Gömeç İlçesi Keremköy Mahallesi 131 ada 43 parsel olarak kayıtlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile, Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel ve Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel olarak kayıtlı taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre
kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
1 - İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a) Adresi : Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No:1 Karesi/BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c) Elektronik Posta Adresi : emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale ilan tablosunda belirtilen arsa ve kagir bekleme binası vasfındaki her bir taşınmazın ayrı ayrı satışı
b) Yerleri : Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12883 ada 3 parsel
Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12883 ada 4 parsel
Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12886 ada 5 parsel
Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel
Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel,
Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9205 ada 7-8 parsel (şüyulu parseller),
Gömeç İlçesi Keremköy Mahallesi 131 ada 43 parsel.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 14.02.2019 Perşembe Günü Saat:14:00’da başlayarak 15’şer dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve 1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) ve (k) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel ve Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel olarak kayıtlı taşınmazların ihalesine katılacaklar için geçerlidir.)
5 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6 - Başvuru dosyaları 14.02.2019 Perşembe günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8 - Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel ve Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9361 ada 3 parsel olarak kayıtlı taşınmazlar için satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi satış bedelinin en az %60’ı peşin, kalanı iki eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 3 er ay (90’ar gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir. İhale İlanında belirtilen diğer taşınmazların ise satış bedellerinin tamamı peşin ödenecek olup taksitlendirme yapılmayacaktır. Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir
9 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Balıkesir Belediyesi

Balıkesir Belediyesi