02 / 07 / 2022

Başakşehir'de 105 milyon TL'ye satılık arsa!

Başakşehir'de 105 milyon TL'ye satılık arsa!

Başakşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yer alan arsayı 105 milyon TL bedelle satışa çıkardı.Başakşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 105 milyon TL olarak belirlendi.


BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   
BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN ZİYA GÖKALP (İKİTELLİ-2) MAHALLESİ 1426 ADA 9 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATIŞI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 18.951,38 m² alanlı 1426 ada 9 parsel (1426 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin:

a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL

b. Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32

2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 9 Parsel (1426 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satışı

3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 9 Parsel

4. Muhammen Bedel : 105.000.000,00-TL (YüzbeşmilyonTürkLirası)

İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır.

5. Geçici Teminat (%3): 3.150.000,00-TL (ÜçmilyonyüzellibinTürkLirası)

6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:

a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir

b. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi

c. Ada/Parsel: 1426/9

d. Yüz Ölçümü: 18.951,38 m²

e. Belediye Hisse Oranı: Tam

f. İmar Durumu: Konut Alanı (Rezerv yapı alanında kalmaktadır.)

g. Emsal: 1,5

h. Cinsi: Arsa

7. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL

Başakşehir de 105 milyon TL ye satılık arsa!

8. Tarih ve Saati: 12/08/2021 (Perşembe) Saat: 11:30

9. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 12/08/2021 (Perşembe) Saat: 11:30

10. İhaleye Katılabilme Şartları:

a. Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı

b. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge.

c. Gerçek kişi olması halinde T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”.

d. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e. Dernek ve Vakıf Belgeleri: Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f .İmza Sirküleri:

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

ii.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

g. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.

h. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.

i. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

j. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c), (d), (e) ve (f) fıkralarına göre temin edecekleri belge.

k. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.

I.Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.

11. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00TL (BinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilir.

12. Teklif  Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (12/08/2021 (Perşembe) Saat:11:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.                                                                                                                  İlan olunur.