Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında 1950 ile 1951 yıllarında Seyhan Nehri'nin seddelerinin yapımı sırasında tahliye edilen vatandaşlar ile Akşehir Gölünün kıyı kenar çizgisinin farkli tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.

GENEL GEREKÇE 

Hazırlanan Kanun Teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplam 7 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. 

- 1950 ile 1951 yıllarında Seyhan Nehrinin seddelerinin yapımı sırasında tahliye edilen vatandaşlarımız ile Akşehir Gölünün kıyı kenar çizgisinin farkli tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözülmesi, 
- Nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, 
- Mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması, 
- 15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin olarak özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da borç üstlenim anlaşmasında taraf olmasının sağlanması, 
- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılması, 
-TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Seyhan Nehrinde meydana gelen taşkınların en büyüğü 1949 yılında meydana gelmiştir. Tüm ovanın sular altında kalması sebebiyle, 1950-1951 yıllarında Seyhan nehri taşkınlarını önlemek maksadıyla Seyhan nehrinin iki yanına Seyhan sağ ve sol seddelerinin inşaatına başlanmış, bu seddelerin yapımı ile sağ ve sol seddeler arasında kalan,  Adana  ili Seyhan ilçesi sınırları içerisindeki Hadırlı, Yalmanlı, Karayusuflu, Salmanbeyli, Mürseloğlu ve Dervişli köyleri, Karataş ilçesi sınırları içerisindeki Ziamet (Damlapınar) köyü, Yüreğir ilçesi sınırları içerisindeki Kuranşa (Gümüşyazı) ve Kumrulu (Kara Ahmetli) köyleri ile Mersin ili Tarsus ilçesi sınırları içerisindeki Çöplü ve Kefeli köylerinin seddelerin dışına çıkarılması zarureti ortaya çıkmış, 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu hükümleri gereği, Seyhan nehrinin her iki yanına yapılacak seddin kamulaştırma çalışmaları yapılmış ve ayrıca sağ ve sol seddin içerisinde kalan suyun akışına mani olabilecek her türlü muhdesatın kamulaştırılması yapılmıştır. Ancak evlerin kamulaştırılması yapılırken evlerin arsaları kamulaştırılmamış ve söz konusu köylerin sedde dışına çıkarılması maksadıyla, köylerde ikamet edenlere yetecek kadar arazinin kamulaştırılması, DSİ Genel Müdürlüğünce 1950-1951 yıllarında yapılmıştır. Bu araziler söz konusu köylerde ikamet eden vatandaşlara, evlerini yapmaları maksadıyla, o yıllarda ilgili valilik makamı nezaretinde dağıtılmıştır. 1960'li yıllarda yapılan kadastro tespitleri sonucu evlerini yapmaları için her haneye tahsis edilen bölüme Kadastro Müdürlüğünce ayrı bir parsel numarası verilerek, DSİ adına tespit ve tescilleri yapılmıştır. Bu taşınmazların kullanıcılarının da Kadastro Müdürlüğünce tespitleri yapılmış ve tapunun beyanlar hanesine işlenmiştir.  Bu çerçevede, madde ile uzun yıllardan bu yana adı geçen köylerdeki vatandaşların mülkiyet sorununun giderilmesi maksadıyla, DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin kullanıcılara verilmesi için rayiç bedel üzerinden doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idarenin yetkili kılınması hedeflenmektedir. 

MADDE 2- Covid-19 salgının ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte, salgınla mücadele kapsamında pek çok idari tedbir alınmıştır. Bu tedbirler ve küresel olarak içinde bulunulan finansal koşullar dolayısıyla, ihale kararı alınarak ihalesi yapılmış, ancak henüz uygulama sözleşmeleri imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinin finansman temini aşamasında aksaklıkların meydana geldiği, özel sektörün finansman temin ederken zorlandığı görülmektedir. Bu durumda, içinde bulunulan mücbir sebep dolayısıyla, yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı görülmüştür. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının borç üstleniminden faydalanamayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret projelerinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idaresi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ilave teminat sağlayabilmesini teminen, projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşların borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri ile sınırlı olmak üzere, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 8/A maddesinde yer alan hükümlere tabi olmaksızın, borç üstlenim anlaşmasına taraf olması öngörülmektedir. 

MADDE 3- Akşehir Gölünün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesiminde 1970'li yıllardan itibaren yapılan kadastro çalışmaları ile şahıslara ait mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerler belirlenmiştir. Ancak, söz konusu alanda 1997 yılından itibaren farklı tarihlerde belirlenen kıyı kenar çizgilerine istinaden şahıslara ait tapu kayıtlarının iptali ve terkinine ilişkin işlemler yapılmıştır. Bu alanda henüz tapu iptal ve terkin davası açılmayan, tapu iptal ve terkin davası açılan ve davası devam veya açılan tapu iptal ve terkin davaları sonucunda tapusu iptal ve terkin edilen şahıslara ait taşınmazlar bulunmaktadır. Tapuları iptal ve tekin edilen şahıslardan bir kısmı tarafından tazminat davası açılmış olup, tazminat davası devam edenler olduğu gibi tazminat ödenenler de bulunmaktadır. Son olarak, DSİ tarafından belirlenen 958.00 metrelik maksimum su kotu dikkate alınarak Akşehir Gölü'nün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde kalan 98 paftalık kısmında 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9 uncu maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4/1/2019 tarihinde kıyı kenar çizgisi onaylanarak kesinleşmiştir. Yapılan düzenleme ile 4/1/2019 tarihli kıyı kenar çizgisi dikkate alınarak söz konusu taşınmaz maliklerinin mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, aynı alan içerisinde yer alan ve daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında kadastro harici bırakılan taşınmazların 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilmesi ve bu taşınmazların 4706 sayılı Kanunun ek 6'ncı maddesi hükümlerine göre kullanıcı veya muhdesat sahiplerine doğrudan kiralanabilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 4- Bu Kanunla 5369 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da evrensel hizmet yükümlülerini görevlendirebilmesi öngörülmekte: ve gerekli ödemelerin Kurum tarafından yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, madde ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerin, evrensel hizmet ödemelerinin yapılabilmesini teminen yıl içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bütçesine aktarılabilmesine imkan sağlanmaktadır. 

MADDE 5- Yapılan değişiklik ile evrensel hizmet projelerine ilişkin süreçlerin daha fazla etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda uluslararası örneklere uygun şekilde, evrensel hizmet yükümlüsünün belirlenmesine yönelik yöntemlerin çeşitlendirilmesi, evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından belirlendiği hallerde net maliyet hesabına esas teşkil edecek yöntemin tanımlanması, evrensel hizmet yükümlülerine evrensel hizmet işine ilişkin bedelin %30'una kadar ayans ödenebilmesi ve ortalama 18 ayı bulan ödeme periyotlarının kısaltılabilmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, evrensel hizmet kapsamında yürütülecek projelerde, zorunlu hallerde altyapı kurulumu gerektiren işlerde evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabileceği düzenlenmektedir. 

MADDE 6- Madde ile, nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilerek karantina altına alınması amaçlanmaktadır. 

MADDE 7- 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle gerek yüksek hızlı tren işletmeciliğinin, gerekse diğer demiryolu taşımacılığının yeterli büyüklüğe erişmediği hususları dikkate alınarak, beş yıllık bir geçiş dönemi öngörülmüştür. Böylece, mevcut yük ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinin, yeniden yapılanma çerçevesinde istenilen sonuca ulaşıncaya kadar aksatılmadan yürütülmesi ve geçiş döneminde hem altyapı hem de tren işletmeciliğinden kaynaklanan finansman açığı sebebiyle alt yapı işletmeciliği ile taşımacılık hizmetlerinin yapılamaz hale gelmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Müteakiben, 28/11/2017  tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde yapılan değişiklikle TCDD'nin finansman açığının, Hazine tarafından desteklenmesi süresi, 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Yukarıda bahsedilen ihtiyaçlar geçerliliğini koruduğundan; madde ile TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Tasımacılık A.S.'ve yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmakta ve bu sürenin uzatılması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 

MADDE 8- Madde ile 6461 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin finansman açığının sermayesine mahsuben TCDD tarafından desteklenme süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmaktadır. Buna ilave olarak, işletilmesi ticari olmayan yolcu taşımacılığı için yakın zamanda özel demiryolu tren işletmecilerinden talep olmadığından, kamu hizmetinin devamının sağlanarak yolcu taşımacılığında mağduriyetlerin yaşanmaması için TCDD Taşımacılık A.Ş' nin kamu hizmeti yükümlülüğü süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.  Ayrıca finansman açığının desteklenmesine ve kamu hizmetinin devamina ilişkin sürelerin uzatılması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 

MADDE 9- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 6546 sayılı Kanuna ek madde eklenerek Tarihi Alan ve bağlantı noktalarıyla sınırlı olmak üzere hizmet veren alan kılavuzlarına ve verdikleri hizmete ilişkin açıklamalar getirilerek alan kılavuzlarının 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa aykırı olmayacak şekilde hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, madde ile öncelikle alan kılavuzu tanımı yapılmaktadır. 

MADDE 10- Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin hususlar Başkanlığın strateji, politika ve uygulamalarını belirlemektedir. Bunlarla ilgili çalışmaların ziyaretçiye yansıyan ve iletilen bölümünde sahada ziyaretçiler ile bire bir temas halinde olan alan kılavuzları önem arz etmektedir. Bu nedenle; madde ile Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde yetkilendirilecek alan kılavuzlarının Tarihi Alanda hizmet vermesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 11- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 12- Yürütme maddesidir.. 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 1- Seyhan Nehrinde 1949 ila 1951 yıllarında yaşanan taşkınlardan dolayı bu Kanun hükümlerinin uygulanması sonucunda mevcut binalarını boşaltmak durumunda kalan kişilere, üzerinde bina yapmak üzere DSI tarafindan tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden doğrudan satışını yapmaya arazi maliki idare yetkilidir. Birinci fikra kapsamında doğrudan satış talep eden kişiler bu maddenin yayımlanmasından itibaren altı ay içinde ilgili valiliğe müracaat eder. Müracaat süresinin sonunda tüm başvuranların hak sahipliği ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir ve hak sahiplik durumları tespit edilir. Tespit sonuçları başvuranlara tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde valiliğe itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar valilikçe 15 gün içinde incelenerek sonucu itiraz edene bildirilir. Valiliğin tespitinden veya itiraz edilmişse itiraz sonucunun tebliğinden itibaren süresi içerisinde idare mahkemesinde dava açtığını belgeleyenlerin satış işlemleri dava sonucunda verilecek karara kadar durur. Yukarıdaki fikra uyarınca belirlenen hak sahipleri, satış işlemlerinin yapılması için ilgili valilikçe arazi maliki idareye bildirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir." 

MADDE 2- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 4- 15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurtdışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 11/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilir." . 

MADDE 3- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 27- Akşehir Gölünün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesimine ait 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 4/1/2019 tarihinde tespit edilen kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kalmayan ancak bu tarihten önce belirlenen kıyı kenar çizgilerine göre kıyıda kalmış olan yerlerde; 
a) Tapulu taşınmazların tapu kayıtları terkin edilmez. Bu taşınmazlar hakkında görülmekte olan tapu iptali ve tescil davalarında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir ve yargılama gideri ile maktu vekalet ücreti idare üzerinde bırakılır. Kesinleşen davalarda terkin işlemi yapılmaz. Terkin edilen taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurulması halinde varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilerek önceki kayıt malikleri 
veya kanuni mirasçıları adına tescil edilir. Bu kişilerden taşınmazlarına karşılık daha önce yer verilenlere taşınmaz iade edilmez. Ancak taşınmazlarına karşılık bedel ödenenlerin veya mahkemece verilen kararlara göre tazminat ödenenlerin; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurmaları ve aldıkları bedel ya da tazminatı bunların ödendiği tarihten itibaren kanuni faiziyle birlikte ödemeleri halinde söz konusu taşınmazlar bu kişiler adına tescil edilir. 
b) Daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında kadastro hariçi bırakılan taşınmazların, 4/1/2019 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılır. Bu taşınmazlar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine göre kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatin sahibi olarak gösterilen kişilere ya da bunların kanuni mirasçılarına kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde bu Kanunun ek 6 nci maddesi hükümlerine göre doğrudan kiralanabilir." 

MADDE 4- 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fikrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Gerektiğinde evrensel hizmete ilişkin ödemelerin yapılabilmesini teminen bu amaçla Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerin yıl içinde Kurum bütçesine aktarılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir." 

MADDE 5- 5369 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fikrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye ikinci fikrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikralar eklenmiştir. "Evrensel hizmet yükümlüsünün bu maddenin beşinci fıkrasındaki yöntemlerle belirlendiği haller de dahil olmak üzere net maliyet hesaplamasında finansman maliyeti de dikkate alınır." 
"Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, zorunlu hallerde münhasıran alt yapı kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, net maliyet ve ödemeler açısından birinci ve altıncı fikradaki esaslar uygulanarak bu Kanunda öngörülen evrensel hizmet yükümlüsü olma şartı aranmayabilir. Bakanlığın talebi üzerine Kurum evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan yöntemlere göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerektiğinde Kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir. Evrensel hizmet yükümlüsünün birden fazla işletmeci arasından; bu Kanun kapsamındaki evrensel hizmetlerin en düşük bedelle sunulması veya belirli bir bedel karşılığında bu Kanun kapsamındaki evrensel hizmetlerin azami ölçekte sunulması belirlendiği yöntemlerin kullanılması halinde ortaya çıkan bedeller birinci fikrada yer alan net maliyet hesaplamasına esas teşkil eder. Finansman maliyeti dışında ayrıca net maliyet hesabı yapılmaz. Kurulum, işletme, bakım/onarım işlerini içeren evrensel hizmet yükümlülüklerinde evrensel hizmet işine ilişkin bedelin yüzde 30'una kadar avans ödenebilir, bakiye kısma ilişkin ödemeler ise dönemsellik zorunluluğu olmaksızın maliyetleri tevsik eden belgeler esas alınarak harcamanın yapıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin sunulduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir." 

MADDE 6- 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde gebe hayvanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç olmak üzere tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir." “Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmez, sahibinin bilgisi dâhilinde karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanır. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi tarafından karşılanır. İmha ve itlaf hâlinde Bakanlıkça herhangi bir tazminat 
ödenmez." 

MADDE 7- 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2020” ibaresi “2023” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir; 
“(4) Birinci fıkrada belirtilen süreyi on yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

MADDE 8- 6461 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2020” ibaresi “2023” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
"(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreleri on yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir." 

MADDE 9- 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“d) Alan Kılavuzu: Tarihi Alan Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Başkanlıkça düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere Tarihi Alan ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgi veren gerçek kişiyi," 

MADDE 10- 6546 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 1- Tarihi alan sınırları dahilinde, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile ziyaretçilere verilecek bilgilendirme hizmeti, alan kılavuzları veya 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 2 nci maddesinin birinci fikrasının (h) bendinde tanımlanan turist rehberleri tarafından verilir.  14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince turist rehberi bulundurulmasının zorunlu olduğu hallerde Tarihi Alanda turist rehberi yerine alan kılavuzu da görevlendirilebilir, 1618 sayılı Kanunun ve 6326 sayılı Kanunun bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz. Yabancı dilde hizmet verecek alan kılavuzlarının, başvuru yılı içerisinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından hizmet vereceği yabancı dilde en az (C) düzeyinde puan alması veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olması gerekir. Sınavda alınacak puanlar, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.” 

MADDE 11- Bu Kanunun;

a) 7 nci ve 8 inci maddeleri 31/12/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com