Belediye imar müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Belediye imar müdürlüğünün görevleri nelerdir?İdarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanan belediyelerde iş ve hizmet tanımına göre müdürlükler oluşturuluyor. Peki, belediye imar müdürlüğünün görevleri nelerdir? İşte yanıtı..


Belediye imar müdürlüğünün görevleri nelerdir?

Belediyeler, Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanıyor.


Belediyelerde iş ve hizmet tanımına göre müdürlükler oluşturuluyor. Peki, belediye imar müdürlüğünün görevleri nelerdir?


Belediyelerde imar müdürlüğünün görevleri:

1. İstanbul İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.


2. Her yıl “imar hizmetleri ücret tarifesi” ve “otopark tarifesi” teklifini hazırlayıp Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak.


3. İstanbul il sınırları dahilindeki imar uygulamaları ile ilgili olarak, uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak (standart, şartname, yönetmelik genelge, bildiri vb.) ve tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek ve yönlendirme yapmak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak.


4. 5216/7-c maddesine göre kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili imar uygulamalarını yapmak ve ruhsatlandırmak.


5. İmar Planları, plan notları ya da İstanbul İmar Yönetmeliği gereğince ”Avan projesi Büyükşehir Belediyesi’nce onanacaktır.” hükmü olan yerlerdeki avan projeleri; imar durumu, plan notları ve yönetmelik doğrultusunda incelemek, uygun bulunması halinde imar hizmetleri ücret tarifesine göre ücretlendirerek projenin tasdikini yapmak. 


6. Yüksek katlı binalar ile mevzuat gereği özellik arz eden binalara ait projelere görüş veya onay vermek. 


7. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mesleki faaliyet gösteren, mühendis, mimar ve diğer teknik elemanların Fenni Sicil kayıtlarını tutmak.


8. Teftiş Kurulunca incelenen konularda yeminli bilirkişi görevlerini üstlenerek dosya ve arazi tetkiklerini yapmak, ve bu doğrultuda rapor düzenlemek.


9. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde İlçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemek.


Yunus Emre Küçük kimdir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com