Beşiktaş Dikilitaş'ta 109.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Beşiktaş Dikilitaş'ta 109.5 milyon TL'ye satılık arsa!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Dikilitaş'ta, Polat Tower'ın karşısında yer alan 5 bin 763 metrekarelik Ticaret+Konut alanı imarlı arsayı 13 Ocak 2016'da ihale edecek...İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi, Yeşil Çimen Sokak'ta yer alan, 5 bin 763 metrekare büyüklüğündeki Ticaret+Konut alanı imarlı arsayı 109 milyon 508 bin 970 TL'ye satışa çıkardı. Arsanın ihalesi 13 Ocak 2016 tarihinde yapılacak. Arsa Polat Tower ve Selenium Residence'ın karşısında yer alıyor. İhale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No             :  4065

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Beşiktaş

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  -

e) Ada No                               :  25

f) Parsel No                            :  77

g) Yüzölçümü                         :  5.763,63 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

i) Halihazır                              :  Boş

j) İmar Durumu                      :  Ticaret + Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Dikilitaş Mah. Yeşil Çimen Sok.

3) Muhammen Bedeli             :  109.508.970.- TL

4) Geçici Teminatı                  :  3.285.269,10 TL

5) İhale Tarihi ve Saati            :  13 Ocak 2016 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü                         :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8) İhale Şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07

9) Şartname Bedeli                 :  900.- TL

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

d-a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) ’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri,

e-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (13 Ocak 2016) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34124 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

11507/1-1