Borçlunun adresinin tespiti!

Borçlunun adresinin tespiti!Mernis adresi olmayan Borçluya nasıl tebligat yapılır? Borçlunun adresinin nasıl bulunur? İşte borçlunun adresinin tespit edilmesine ilişkin yargıtay kararı ve emniyet müdürlüğüne gönderilecek dilekçe örneği...


Borçlunun adresinin tespiti!

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 

E:2007/22950 

K:2008/876 

T:22.01.2008 


TEBLİGAT HUKUKU İCRA HUKUKU 

İLANEN TEBLİGAT 

İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ 

DÜRÜSTLÜK KURALI 


Özet 

İlanen tebliğ işleminden önce adres araştırması için hangi mercilerden bilgi alınmasının gerektiği yasal yönden icra müdürünün takdirine bırakılmıştır.


İcra müdürünün yeterli adres araştırması yaptığı anlaşılmış, üstelik avukatın temyiz dilekçesindeki müvekkil adresinin tebliğin yapılamadığı yer olduğu saptanmıştır. Bu aşamada ilanen tebliğ koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.


7201 s. Yasa m. 28


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmüne göre adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.


Adresi meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verilmek suretiyle tespit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran mercii muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.


İlanen tebligat yapılabilmesi için tebligat muhatabının kimliğinin bilinmesi, ancak adresinin meçhul olması ve adres araştırmasının yapılması gerekir.


Somut olayda borçlunun kira sözleşmesinde yazılı adresine çıkan ödeme emri tebligatı muhatabın adreste tanınmadığı ve muhtarlık kayıtlarında rastlanmadığına ilişkin şerh ile tebliğ edilmeden 08.06.2006 tarihinde iade edilmiştir. Adres tespiti için müzekkere üzerine zabıta, muhatabın nüfus kayıtlarında yazılı adresini tespit ettiği, ancak bu adresinde borçlunun boşandığı eşinin babası Osman'a ait olduğu ve adreste muhatabın ikamet etmediği anlaşılmıştır. Böylece şartları oluşan ilanen tebligat ile ödeme emri tebliğ edilmiştir.


Yukarıda zikredilen Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi ikinci fıkrası muhatabın adres araştırması için hangi mercilere sorulması gerektiğinin takdirini icra müdürüne bırakmış olup, yeterli adres araştırması yapılmıştır. Öte yandan, borçlu vekilinin temyize cevap dilekçesinde muhatabın adresi olarak kira sözleşmesinde yazılı adresi gösterdiği görülmektedir. Oysa, bu adrese gönderilen ödeme emri tebligatı tebliğ edilemeden iade olduğu anlaşılmakta olup, bu husus da ilanen tebliğin şartlarının oluştuğunu göstermektedir.


O halde, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Borçlunun adresinin tespiti dilekçesi...

T.C.

……………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


0000/000000E


………………… EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE


ALACAKLI              

VEKİLİ                  

ADRESİ  

BORÇLU                  

ADRESİ  1  

ADRESİ  2    

Yukarıda dosya numarası ile bilinen son adresleri ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı borçlunun TEBLİGATA yarar 

adreslerinin araştırılarak tahkik ve tespiti ile dosyamıza bildirilmesine karar verilmiştir 

Karar gereğince borçlunun açık adresinin tahkik ve tespiti ile iflas ve neticeden Müdürlüğümüzün dosyasına 

bilgi verilmesi arz/rica olunur  


NOT - 1 : Adres sorumluluk bölgenizde değilse; müzekkere iade edilmeyerek ilgili Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi rica olunur           


NOT - 2 : Borçlunun mernis adreslerinde de yukarıdaki adresi tespit edilmiş , yapılan tebligat bila gelmiştir.

İCRA MÜDÜRÜ  

   

BORÇLU  

TC NUMARASI  

BABA ADI  

ANA ADI  

DOĞUM TARİHİ  

DOĞUM YERİİcra dairesinde borcu taksitlendirme!