Borçlunun tek evi haczedilebilir mi?

Borçlunun tek evi haczedilebilir mi?Borcunu ödemeyen borçluya haciz başlatılması durumunda bazı mallarına el konabilirken, bazı malları ise haczedilemiyor. Peki, borçlunun tek evi haczedilebilir mi? İşte haczedilemeyen ve haczedilebilen mallar...


Borçlunun tek evi haczedilebilir mi?

Borçlu ve alacaklı arasındaki hesabın zamanında kapatılmaması durumunda alacaklı, alacağını İcra Memuru ile tahsil edebiliyor. Borcunu ödemeyen borçluya haciz başlatılması durumunda bazı mallarına el konabilirken, bazı malları ise haczedilemiyor.


Kanunen; Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabiliyor.


Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamıyor. Birden fazla haciz var ise sıraya konuyor. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemiyor. Peki, borçlunun tek evi haczedilebilir mi?


Borçlunun tek ve haline münasip evi haczedilemeyecek mallar arasında yer alıyor. Ancak bu evin değerinin fazla olması halinde tek ev de olsa, satışı gündeme gelebiliyor.


Keza bu durum kanunda şu şekilde açıklanıyor; 

İcra ve İflas Kanunu

"82/12. Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır." 


Haline münasip ev dilekçesi:


……...... İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE


DAVACI- BORÇLU:.......

VEKİLİ :.......

DAVALI ALACAKLI:.......

KONU  : Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Talebimizdir.


AÇIKLAMALAR :

1- Karşı taraf, müvekkilimiz aleyhine .......nün ....... E. sayılı dosyası ile icra takibi 

yapmıştır.


2- Müvekkilimiz takibe itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir.


3- Alacaklı karşı taraf müvekkilimizin oturmakta olduğu tek katlı ahşap evinin tapu 

kaydına ../../..... tarihinde haciz koydurmuştur. Müvekkilimize icra müdürlüğü tarafından 103 Örnek ile meskeninin haczedildiği bildirilmiştir.


4- Müvekkilimizin mesken olarak kullandığı eve alacaklı tarafından konulmuş 

bulunan haczin kaldırılmasını istemekteyiz.


5- İİK. Madde gereğince borçlu meskeni üzerindeki haczin kaldırılmasını 

isteyebileceğinden mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


YASAL NEDENLER : İİK. 82/12 ve İlgili yasa maddeleri


KANITLAR : Tapu Kaydı, Keşif, İcra Dosyası, her türlü kanıt.


İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin taşınmazı üzerine konulan haczin, mahcuzu müvekkilimizin mesken olarak kullanması nedeni ile kaldırılmasına, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. Saygılarımla. 


../../...

Eşimin borcundan dolayı evime haciz gelir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com