İcra dairesinde borcu taksitlendirme!

İcra dairesinde borcu taksitlendirme!İcra ve iflas kanunu hükümlerine göre icra dairesinde borçlu, alacaklıya olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyebiliyor. İşte icra dairesinde borcu taksitlendirme dilekçe örneği bu haberde...


İcra dairesinde borcu taksitlendirme!

İcra ve İflas Kanununa göre, borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur. 

 

Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır. 


Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. 


Yukarıda yer alan kanun hükümlerine göre icra dairesinde borçlu, alacaklıya olan borcunu eşit taksitler halinde ödeyebiliyor. İcra dairesinde borcu taksitlendirme dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


İcra dairesinde taksitlendirme dilekçesi...


T.C.


………………………………….


.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


0000/000000EMüvekkilim ……………… yukarda esas numarası verilen takip dosyasının borçlusudur. Müvekkilim hakkındaki icra takibi kesinleşmiş olup henüz mallarına haciz konulmamıştır. 


Ancak, müvekkilim İİK. m. 111 hükmüne göre toplam ……………… (………….) TL.- tutarındaki borcunu ….. eşit taksitte ve her ayın ….. günü ödeyecektir. İlk taksit olan ……………… (……………….) TL.-’yi İcra Dairesi veznesine yatırmış bulunmaktadır.


Müvekkilim ……………………’in borcunu taksitle ödeyebilmesi için gereğinin yapılarak taksit önerisinin karşı taraf olan alacaklıya bildirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ..../..../......


ALACAKLI VEKİLİ

 

Gayrimenkul haciz talebi!
Lisanslı yediemin depoları hakkında yönetmelik taslağı!