Borova Yapı Endüstrisi 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunu açıkladı!

Borova Yapı Endüstrisi 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunu açıkladı! Borova Yapı Endüstrisi 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunu açıkladı!

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş., 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunu ve hazirun cetvelini paylaştı


 

Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;   "2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU   ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 2011 faaliyet dönemine ait 30/04/2012 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ilişikte verilmektedir.   Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.   Kamil Engin Yeşil     Namık Bahri Uğraş     Yaşar Altıparmak     Rifat Esen       Kaan Kurşun  Burak Arkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Özmen Genç - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi   Gereği bilgilerinize arz olunur.   Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.   1)Genel Kurul Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Rifat Esen, Katipliğe Sn.Müzeyyen Musaak oy birliği ile seçildiler.    2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.   3)2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Yine 2011 yılı Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. 2011 yılına ait Denetçi Raporu Şirket denetçisi Sn.Behzat İnan tarafından okundu. Okunan her üç raporda  ayrı ayrı okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Her üç rapor da ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.   4)2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.      5)2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine 2011 yılı çalışmalarından dolayı şirket denetiçisi oy birliği ile ibra edildi.   6)Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Tayfun Uzunova'nın yerine atanan Sn.Rifat Esen'in Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.    7)Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2012 tarih ve 3326 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22/03/2012 tarih ve 2145 sayılı iznine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 12, 14, 15, 23, 29, 30, 37, 43 ncü maddelerinin ve "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı Geçici Maddesinin değişikliği T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle  oy birliği ile kabul edildi.   8)Yönetim Kurulu üye adedinin toplam 7 olarak tespitine, 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan Kamil Engin YEŞİL, Namık Bahri UĞRAŞ, Kaan KURŞUN, Yaşar ALTIPARMAK, Rifat ESEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Burak Arkan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden İsmail Özmen Genç oy birliği ile seçildiler. Şirket denetçiliğine toplantıda hazır bulunan Behzat İNAN'ın bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine ise aylık 500 TL (BeşyüzTürkLirası) net ödenmesine oy birliği ile karar verildi.    9)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince Şirket ile iş yapmaları ve Şirket konusuna giren muamelerle uğraşabilmelerine izin verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.    10)Sözleşmesi imzalanmış bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2012 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak görev yapması Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.   11)Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi."   Borova Yapı Endüstrisi Tadil Tasarısı için tıklayın!    Borova Yapı Endüstrisi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayın!   Borova Yapı Endüstrisi Hazirun Cetveli için tıklayın!   Emre Kulcanay / emlakkulisi.com