Bsh hisselerinin borsa kotundan çıkarılması için fiyat teklifi alıyor!

Bsh hisselerinin borsa kotundan çıkarılması için fiyat teklifi alıyor! Bsh hisselerinin borsa kotundan çıkarılması için fiyat teklifi alıyor!

BSH Ev Aletleri tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan yazılı açıklamaya göre Bsh Ev Aletleri şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması süreci için fiyat teklifi alıyor...BSH Ev Aletleri tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimizin, 07.05.2013 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 30.07.2010 tarihinde 22/675 no ile yayınlanmış bulunan "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde; BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,284'nün BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH Almanya'ya ait olması sebebiyle, Şirket hisselerinin borsa kotundan çıkarılması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmasına ve kottan çıkma sürecinde Borsa İstanbul A.Ş., SPK ve diğer yasal merciler nezdinde gerekli başvuruları yapmak ve işlemleri yürütmek üzere İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verildiği ve Söz konusu İlke ve Esasların 6/B maddesinde öngörülen pay alım teklifi fiyatının tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurular yapılacağı duyurulmuştu.


Söz konusu İlke ve Esasların 6/B-i maddesi uyarınca Şirket paylarının değerinin tespiti amacıyla, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.  tarafından hazırlanan raporlar şirketimize ulaşmıştır. 


SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-i maddesine çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre 1 TL nominal değerli BSHEV hissesinin değerinin azami 83,40 TL, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan rapora göre ise azami 69,05 TL olduğu ve SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışmada asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olduğu hesaplanmıştır. 


SPK İlke ve Esasları'na göre, pay alım teklifinde bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek pay alım teklifi fiyatının, 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kuruluşlarca belirlenen değerlerden aşağı olmaması gerekmekte olup, pay alım teklifinde bulunacak hakim ortağımız BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH pay alım teklifi işleminin yukarıda belirtilen esaslar ve ilgili mevzuat çerçevesinde 164,17 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatıyla gerçekleştirileceğini ekli Özel Durum Açıklamasıyla açıklamaktadır. Ancak, pay alım teklifi fiyatı SPK'nın uygun görüşünden sonra kesinleşecektir.


Kottan çıkma işlemleri SPK İlke ve Esaslar'ında belirtilen prosedüre uygun olarak yürütülmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli açıklamalar yapılacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.