BSH Ev Aletleri ayrılacak ortakları için duyuru yaptı!

BSH Ev Aletleri ayrılacak ortakları için duyuru yaptı! BSH Ev Aletleri ayrılacak ortakları için duyuru yaptı!

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket paylarının borsa kotundan çıkarılması sürecinde ayrılma hakkını kullanacak ortakları için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı...BSH Ev Aletleri'nden yapılan açıklama şöyle:


8 Ekim 2013 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında; yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulacak pay alım teklifi fiyatının SPK İlke ve Esasları'nın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalışma doğrultusunda 164,17 TL. olarak belirlendiğini açıklamıştık. 


6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ayrılma hakkı başlıklı 24. maddesi " (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür. 

(2) Pay sahibinin 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hallerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır." hükmünü amirdir. Dileyen ortaklarımız işbu kanun maddesinden doğan ayrılma hakkını kullanabilirler.


Bu çerçevede 4 Kasım 2013 günü saat 13:00'de yapılacak olağanüstü genel kurulda olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın, işbu kanun maddesinden doğan ayrılma hakkını kullanması durumunda kanunun ilgili hükmü gereğince şirket tarafından satın almada kullanılacak fiyat 1 TL/lot pay için 116,21 TL. olarak hesap edilmiş olmakla birlikte, SPK'nın ilke kararı uyarınca gündemin 4. Maddesinde belirtildiği üzere 1 TL/lot payın 164,17 TL olarak belirlenen fiyat üzerinden pay alım teklifinde bulunulması ortakların onayına sunulacaktır. 


İlgili Kurul, Kurum, Kuruluş, Ortaklarımız ve tüm kamuya ilanen duyurulur.