Büyükçekmece'de İpek Country'de 750 bin TL'ye icradan satılık konut!

Büyükçekmece'de İpek Country'de 750 bin TL'ye icradan satılık konut!

Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Tepecik mahallesi Murattepe mevkiinde yer alan İpek Country'de bulunan binayı 750 bin TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 16 Mart 2012 Cuma günü 10:00-10:10 saatleri arasında gerçekleştirilece


Verilen ilan şöyle;

 

BÜYÜKÇEKMECE 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2011/2197 TAL   Satılmasına Karar verilen Taşamazın Cinsi ve Özellikleri   TAPU KAYDI   İstanbul ili, Büyükçekmce ilçesi, Tepecik mah. Murattepe mevkii 195 Ada 7 Parsel L129.00 m2 yüzölçümlü B.A.K.Bina ve Arsası   NİTELİKLERİ:   Bilirkişi raporunda; Satışa konu olan 1.129.00 m2 yüzölçümlü, "Betonarme Karkas Bina ve Arsası" nitelikli taşınmaz tapunun Büyükçekmece ilçesi. Tepecik Mahallesi, Murattepe mevkii, 195 Ada 7 parsel numarasında kayıtlıdır. Taşınmaz adres olarak Tepekent Yerleşim alanına giden yola irtibatlı Murattepe caddesi üzerinde yer alan zeminde "İpek Country" olarak adlandırılmış sitede Zafer sokak üzerinde yer almaktadır. Yerinde yapılan inceleme esnasında taşınmazda kimse bulunmamakla beraber site bekçisinden alınan izin ile kıymet takdirine konu "Betonarme Karkas Bina ve Arsası" nitelikli taşınmazdaki yapılar iç mekanları hariç olmak üzere dıştan incelenmiştir. Yerinde yapılan incelemede, parsel çevresinin taş duvarlar ile çevrildiği, sütun aralarına  demir korkuluk konulduğu belirlenmiştir. Bahçesi düzenli ve bakımlıdır. Havuz alanı dışındaki kısım çimlendirilmiş, diğer alanlara ise çeşitli ağaç ve bitkiler dikilmiştir. Taşınmaz üzerinde toplam yapı alanı 330.00 m2 miktarında olan pencereleri ahşap  görünümlü PVC'den mamul çift camlı olan, kısmi bodrum, zemin ve 1 adet normal kattan oluşan, çatılı, dış cephesi bodrum ve zemin kat itibariyle taş kaplı, normal kat itibariyle ise ahşap kaplı olan bina, bahçe alanını bir cephe itibariyle boydan boya kaplayan kış bahçesi, yüzme havuzu,- arazinin meyilli olması sebebiyle mevcut durumda toprak altında kalan ancak yola cephesi bulunan ve yol cephesinden giriiebilen hizmetli evi (içerisine girilemediğİnden ve toprak altinda kaldığından alanı ile ilgili olarak yerinde ölçüm yapılamamıştır.) olduğu kanaatine varılan yapı, aynı kısımda garaj ve havuz makine dairesi bulunmaktadır. Garaj kısmına jeneratör .yerleştirildiği belirlenmiştir. Taşınmaz ulaşımı kolay bir bölgede yer almakta olup Çatalca asfaltına yakın konumdadır. Taşınmaz alt yapının büyük oranda tamamlandığı, belediye hizmetinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Taşınmazın yakınında Tepekent yerleşim alanı bulunmakta olup taşınmaz çarşı, pazara, alışveriş yerlerine nispi uzaklıktadır, denilmektedir.   İMAR DURUMU: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarihli yazısında; Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi, 195 Ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19.07,2004 onay tarihli Tepecik Uygulama İmar Planında; Orta Mesafeli koruma alanında kalmakta olup Emsal; 0,19 avan projeye göre uygulama yapılacak konut alanı olarak ayrıldığı belirtilmektedir,   KIYMETİ: 750.000,00 TL   Birinci Satış günü : 16/03/2012 10:00-10:10 Saatleri arasında İkinci Satış günü j 26/03/2012 10:00-10:10 Saatleri arasında Büyükçekmece 3.İcra Müdürlüğü odası- (B5 Karayolu üzeri Aymerkez AVM.karşısı, Uğurlu-Koza Plaza l.Kat BÜYÜKÇEKMECE/İST.) Adresinde   1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ıtu ve rttçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını,geçmek şartı ile.ihale olunur. Böyle bir bedelle atıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci satış gününün resmi tatile rastlaması halinde ikinci satışın tatili izleyen ilk iş günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir, 2)-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si oranında nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan 0,18 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi borçluya ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir 3)-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4)-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden muteseisîien mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca-hoktne hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5)-Şartname, itan tarihînden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. ' 6)-Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazıtı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (ic.İfl.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No.: 27 Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat verine geçerlidir. www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!