Büyükçekmece'de Onsekizevler Sitesi'nde 90 bin TL'ye! İcradan!

Büyükçekmece'de Onsekizevler Sitesi'nde 90 bin TL'ye! İcradan!

T.C. Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, Büyükçekmece ilçesi Celaliye mahallesindeki Onsekizevler Sitesi'ndeki meskeni 90 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 22 Mayıs 2012 Salı günü gerçekleştirilecek
Verilen ilan şöyle;

 

T.C B.ÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2011 /1520 Talimat TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulun dnsl. kıymeti, adedi evsafı: TAPU KAYDI: İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Celaliye Köyü 794 Ada, 4 Parselde siyil 170/3058 arsa paylı, 15 Nolu Dubleks Mesken vasıflı taşınmaz İMAR DURUMU : Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 22.03.2011 tarihli yazısında; İstaçıbul Buyjijsşeiıir Belediye Başkanlığı tarafından 08/08/2010 tarihinde onaylanan 1 /5000 ölçekli Büyükçekmece - Celaliye Nazım imar Planına uygun olarak uygulama imar planları yapılıp onaylanması ile ilgili gerekli yasada bildirilen süreç tamamlandıktan sonra imar durumu hakkında bilgi verilebileceği belirtilmektedir. MAHALLİ DURUMU : Satışa konu taşınmazın; tapunun Büyükçekmece ilçesi .Celaliye mah. 4/347 İSMETPAŞA Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde yer almaktadır. Kıymet takdirine konu olan 170/3058 arsa paylı 15 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken nitelikli taşınmaz tapunun Büyükçekmece, Celaliye Mahallesi 794 ada 4 parsel numarasında kayıtlı ana taşınmazı üzerindeki *'ON SEKİZ EVLER SİTESİ" olarak adlandınlmış sitede yer almaktadır. Dubleks mesken zemin ile 1 adet normal kattan oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede sitenin açık otaparkının bulunduğu dubleks meskenin dış cephesinin sıva üzeri boyalı doğramalann ahşaptan mamül olduğu belirlenmiştir. Dubleks meskenin yer aldığı site Silivri istikametinde E5 karayolu kenarında yer almaktadır. Bu anlamda ulaşımı kolay ve geniş imkanlıdır. Site eski bir sitedir. Denize yakın bir konumdadır. Binanın bulunduğu bölgede alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmış olup bölgeye belediye hizmeti verilmektedir. Yakınında konut tipi yapılar bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemede daha ziyade yazlık amaçlı kullanıldığı belirlenen dubleks meskende oturan olmadığı site görevlisinden alınan bilgiye göre dubleks meskenin alt katında salon mutfak wc ve teras bölümleri üst katında ise 4 adet oda banyo ve balkon bölümleri bulunmaktadır. Dubleks mesken açık ve kapalı alanları itibarıyla brüt 100,00 m2 olup diğer bilgi ve fotoğraflar dosyada mevcuttur. KIYMETİ : 06.04.2011 tarihli kıymet takdiri raporunda 90.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satışı: 22.05.2012 tarihinde, saat 10:00-10:00 arasında Büyükçekmece 3. icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 2. Satışı: 01.06.2012 tarihinde yukarıda belirtilen aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malm tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre "döviz teminat olarak kabul edilmez, b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalar da..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu alım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek, suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa: taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.. md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK.. md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859). İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefi) eklerinin (İntifa hakkı'MK. in. 794, oturma hakkı MK. m. 823. üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, İrtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabir edilir. d- İpotek sahihi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, e- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteseisilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle ceminat bedelinden alınacaktır. f- İİK'nun 127. maddesi gereğince Tapu kaydında adı geçipte satış ilanı tebligatı yapılamayan tüm ilgililere İş bu İlanın tebliğ yerine geçileceği hususu kainle ilan olunur. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda belirtilen dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22.03.2012 *(İc. İf K. 126) *( *) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir BN: 20353 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!