Çamkoru Doğa Okulu yapım işi ihalesi 1 Ekim'de!

Çamkoru Doğa Okulu yapım işi ihalesi 1 Ekim'de!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Çamkoru Doğa Okulu yapımı ihaleye 1 Ekim 2014 tarihinde saat 14.30'da Orman ve su işleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü 'nde çıkıyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Çamkoru Doğa Okulu yapımı ihaleye çıkıyor. Çamlıdere ilçesi Çamkoru Tabiat Parkı'nda yapılacak doğa okulu 60 günde tamamlandı. 


İhalesi; 1 Ekim 2014 tarihinde saat 14.30'da Orman ve su işleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi istanbul Caddesi No:98 Kat:3 Toplantı Salonu'nda yapılacak. İHALE İLANI:


ÇAMKORU DOĞA OKULU YAPIMI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 110

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


ÇAMKORU DOĞA OKULU YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin aynntıl, bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/120451


1-idarenin


a) Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi istanbul Caddesi 98 06070 ALTINDAĞ/ANKARA


b) Telefon ve faks numarası : 3123847325 - 3123840285


c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: ÇAMKORU DOĞA OKULU YAPIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer :  Ankara  İli Çamlıdere ilçesi Çamkoru Tabiat Parkı


c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) işin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : Orman ve su işleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi istanbul Caddesi No:98 Kat:3 Toplantı Salonu Altındağ- ANKARA


b) Tarihi ve saati : 01.10.2014 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 1sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


İhale ilanı için tıklayın