Çevre katkı payı yönetmeliği!

Çevre katkı payı yönetmeliği!

Çevre katkı payı yönetmeliği esasları, Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında açıklanıyor...Çevre katkı payı yönetmeliği!

Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 19 Mart 2009 tarihinde 27174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Çevre katkı payı yönetmeliği esasları şu şekilde sıralanıyor:


YÖNETMELİK


Çevre ve Orman Bakanlığından:


ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.


“h) Mal:


1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Eki listelerde belirtilen yakıtları;


2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Eki listelerde belirtilen atık ve hurdaları,”


“j) İthalat: Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların, aynı tebliğler kapsamında yapılan ithalatının tamamını”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye  aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.


“a) İthale konu kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktardan,”


“(2) 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranların, Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenmesi halinde bu oranlar uygulanır.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) İthale konu kontrole tabi yakıt, atık veya hurda ithalinde;


1) Malın ithalatı esnasında; Gümrük idaresine sunulan gümrük beyannamesinde belirtilen CIF bedeli üzerinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda çevre katkı payı, ilgili muhasebe birimi hesaplarına bütçe geliri kaydedilmek üzere ödenir.


2) Çevre katkı payının yatırıldığına dair belgenin beyannameye eklenmesi ve gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.


3) Çevre katkı payının tahsili gerçekleştirildikten sonra Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ithale konu malın ithaline izin verilir.


4) Çevre katkı payına ilişkin tahsilât karşılığı verilen alındı belgesi ve gümrük giriş beyannamesinin ithalatçı tarafından onaylı suretleri ithalatın gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa ibraz edilir. Bakanlıkça inceleme işlemleri bir ay içinde sonuçlandırılır.


5) Çevre katkı payını yatırmayan veya yatırdığını belgelemeyen ithalatçıların, kontrole tabi yakıt, atık ve hurda ithalatı için düzenlenen yazı veya belgeleri iptal edilir ve yeni belge düzenlenmez, ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 


“a) Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesinde,”


“d) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için yapılan harcamalarda,”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) İnceleme Komisyonu; Müsteşarın oluruyla, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı, ödeme emri belgesini düzenlemekle yetkili olan Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili daire başkanları ile gerekli görülmesi halinde diğer genel müdürlüklerin ilgili daire başkanlarından oluşur. İnceleme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.”


“(2) İnceleme Komisyonu; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin yardım veya kredi talepleri ile bu bent dışında kalan diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımına ilişkin kredi taleplerini görüşerek karara bağlamak üzere İnceleme Komisyonu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Genel Müdürlükçe; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan;


a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,


b) Proje Gerekçe Raporu,


c) Birlikler, Belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı,


ç) Keşif özeti ve metraj cetveli,


d) Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,


e) Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi, (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında olanlar),


f) Taahhütname,


g) Protokol (Kamu Kurum ve Kuruluşları),


ğ) Diğer belgeler,


istenir.”


“(2) Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.”


“(5) İlgili genel müdürlükçe uygun görülen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan projelere ilişkin talepler İnceleme Komisyonuna sunulur. Bu fıkra kapsamı dışında kalan diğer taleplerden uygun bulunanlar ise Genel Müdürlükçe doğrudan işleme alınır.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve bunların oluşturdukları birliklere ait atık su arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için proje bedelinin en çok yüzde kırkbeşine kadar karşılıksız yardım verilebilir. Halk sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, kamu idareleri veya bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 13 – (1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ve bunların oluşturdukları birlikler ile gerçek veya tüzel kişilere sözleşme hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde kırkbeşine kadar defaten veya dilimler hâlinde kredi verilebilir.”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili genel müdürlüğün koordinasyonunda ilgili il çevre ve orman müdürlüğü elemanlarından oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucu bir rapora bağlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulur.”


“(3) Belirtilen bent dışındaki faaliyetlere ilişkin ödemelerin taahhütnameye uygun kullanılıp kullanılmadığı, ilgili il çevre ve orman müdürlüğünce Bakanlıkça belirlenen süre içinde incelenir ve inceleme sonucu bir rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, bahse konu bentlerdeki incelemeleri de bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri kapsamında koordine eder.”


“(4) Proje uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları yardım veya krediler, alınış tarihinden itibaren tahakkuk eden kanunî faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır ve bunlar bir daha bu haklardan yararlandırılmaz.”


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “13/5/2006 tarihinden geçerli olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Çevre kanunu idari para cezaları 2016!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com