Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro, 300'er memur alacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro, 300'er memur alacak! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro, 300'er memur alacak!

20 bin 805 kadronun, kurumlara dağılımı belli oldu. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 300'er memur alacak 

2012 yılı Bütçe Kanununa göre, kamu kurumları bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 50'sine atama yapabiliyor. Ogretmenlersitesi.com'un haberine göre, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde üniversiteler için 5 bin, diğer kurumlar için ise 29 bin adet daha atama izni verildi. Toplamda 34 bin adetlik atama izninin dağılımı bugün açıklandı.   Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamada, MEB'e daha önce 12 bin 230 adetlik atama izni verildiği belirtilmişti. Bugün yayımlanan dağılımda ise MEB'e ayrıca 200 adet daha atama izni verildi.   MEB DIŞINDA EN ÇOK ATAMA İZNİ VERİLEN KURUMLAR:   Diyanet İşleri Başkanlığı: 4.800 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu: 1.206 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 900 Maliye Bakanlığı: 675 Orman Genel Müdürlüğü: 550 İçişleri Bakanlığı: 525 Dışişleri Bakanlığı: 500 Kredi Yurtlar Kurumu: 420 Adalet Bakanlığı: 400 Devlet Su İşleri Müdürlüğü: 350 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 300 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 300 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 300   İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ RESMİ AÇIKLAMASI!   Kurumlara 2012 yılı için verilen ilave atama kontenjanları belirlendi.   BAŞBAKANLIK MAKAMINA   13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek yedinci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.   21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22nci maddesinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları;  serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar  içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000  adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.   Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,   - 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun değişik ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak açıktan atamalar, - 2012 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar, - Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar, tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.   Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;   a) Söz konusu ilave (34.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi, c) 2011 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2011 tarihi itibarıyla; - Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan, - Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan, - Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen ve 2011 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2011 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2012 yılında tamamlanabilmesi,   d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi, e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2'sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,  f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve  e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.   Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı   (I) SAYILI CETVEL   2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI   A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI   1- BAŞBAKANLIK 120   2- ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 40   3- YARGITAY BAŞKANLIĞI 75   4- DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 50   5- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 60   6- SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25   7- ADALET BAKANLIĞI 400   8- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 525   9- DIŞLERİ BAKANLIĞI 500   10- MALİYE BAKANLIĞI 675   11- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 200   12- SAĞLIK BAKANLIĞI 200   13- ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI 300   14- ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 100   15- ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 90   16- KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 200   17- AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 900   18- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 40   19- BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 60   20- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 300   21- EKONOMİ BAKANLIĞI 60   22- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 250   23- GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 275   24- KALKINMA BAKANLIĞI 80   25- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 200   26- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4.800   27- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 100   28- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 20   29- DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 50   30- TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 100   31- AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 75   32- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 150   33- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 300   34- METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22   35- BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD. 100   36- TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 400   37- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 1.206   38- ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 60   39- YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 17   40- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. 5   41- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD. 5   42- YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 5   43- ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 20   44- SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 20   45- ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK. 10   46- ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 5   47- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 5   48- TÜRK DİL KURUMU 5   49- TÜRK TARİH KURUMU 5   50- T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5   51- TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 10   52- Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 420   53- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 250   54- SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150   55- DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15   56- DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30   57- ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 550   58- VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25   59- TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15   60- MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40   61- SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25   62- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 20   63- TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 35   64- TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI 35   65- GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 5   66- ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 5   67- YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10   68- TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 30   69- DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20   70- KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20   71- DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20   72- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 350   73- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU 40   74- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 250   75- TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 100   76- ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 5   77- M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK 5   78- MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 60   79- TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 50   TOPLAM 15.805   B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI   1- ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 55   2-  Adana  BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 65   3- ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60   4- ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60   5- AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 55   6- ARI BRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 45   7- AH EVRAN ÜNİVERSİTESİ 50   8- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 65   9- AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 40   10- AMASYA ÜNİVERSİTESİ 40   11- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 50   12-  Ankara  ÜNİVERSİTESİ 60   13- ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 35   14- ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 35   15- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 55   16- BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 55   17- BARTIN ÜNİVERSİTESİ 40   18- BATMAN ÜNİVERSİTESİ 40   19- BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 40   20- BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 40   21- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 45   22- BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 40   23- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 25   24- BOZOK ÜNİVERSİTESİ 70   25- BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60   26- CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50   27- CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 45   28- ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 60   29- ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 40   30- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 60   31- DİCLE ÜNİVERSİTESİ 25   32- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 60   33- DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 60   34- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 50   35- EGE ÜNİVERSİTESİ 60   36- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 30   37- ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 45   38- ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60   39- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 55   40- FIRAT ÜNİVERSİTESİ 60   41- GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 10   42- GAZİ ÜNİVERSİTESİ 55   43- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 55   44- GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 55   45- GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20   46- GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 55   47- GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40   48- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (10 adedi Kastamonu Tıp Fakültesi için) 65   49- HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 35   50- HARRAN ÜNİVERSİTESİ 55   51- HİTİT ÜNİVERSİTESİ 50   52- IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 40   53- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 60   54- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 50   55- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40   56- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 50   57- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 60   58- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20   59- KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 55   60- KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 50   61- KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 55   62- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 32   63- KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 40   64- KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 45   65- KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 60   66- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 47   67- KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 45   68- KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 40   69- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 55   70- KONYA ÜNİVERSİTESİ 120   71- MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 40   72- MARMARA ÜNİVERSİTESİ 50   73- MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 40   74- MERSİN ÜNİVERSİTESİ 55   75- MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 15   76- MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 50   77- MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 55   78- MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 40   79- NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50   80- NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 50   81- NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 50   82- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26   83- ORDU ÜNİVERSİTESİ 45   84- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40   85- OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 35   86- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 65   87- RİZE ÜNİVERSİTESİ 50   88- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 55   89- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 55   90- SİİRT ÜNİVERSİTESİ 40   91- SİNOP ÜNİVERSİTESİ 40   92- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 55   93- ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 40   94- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 60   95- TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 40   96- TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 55   97- ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 55   98- UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40   99- YALOVA ÜNİVERSİTESİ 40   100- YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 60   101- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40   102- YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 65   103- ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 60   YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLAMI 5.000   NOT: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS    EDİLEN SAYILAR İLE DAHA ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN (12.230) ADET KONTENJAN SAYISI HARİÇTİR.