Çınar Belediyesi'nden 3.8 milyon TL'ye satılık 39 gayrimenkul!

Çınar Belediyesi'nden 3.8 milyon TL'ye satılık 39 gayrimenkul! Çınar Belediyesi'nden 3.8 milyon TL'ye satılık 39 gayrimenkul!

Çınar Belediye Başkanlığı, Fatih Mahellesi, İkizoluk Mevkii ve Gazi Mahallesi'ndeki 39 gayrimenkulü ihale ile satıyor. İhale 28 Haziran'da gerçekleşecek...Çınar Belediye Başkanlığı tarafından Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı Fatih Mahallesi'nde 17, İkizoluk Mevkiide 20 ve Gazi Mahallesi'ndeki 2 gayrimenkul olmak üzere toplamda 39 gayrimenkul ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 840 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 28 Haziran'da yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 28 Haziran 2018 Perşembe günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin İkizoluk Mevki 96 parsel en az % 5’i diğer kalanlar ise en az % 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin İkizoluk Mevki 96 parsel en az % 5’i diğer kalanlar ise en az % 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra  12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 28 Haziran 2018 Perşembe günü Saat: 09:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 5 (yüzde Beş) ile % 3 (yüzde Üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 5 geçici teminatı ile % 3 teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Fatih Mahallesi (Birkatlı Betonarme Dükkan) Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Bir Katlı Betonarme Dükkânlara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Bir Katlı Betonarme Dükkân (Lokantaya) ait ödemenin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte ödemesi yapılacaktır.

İkizoluk Mevkii (Tahıl Borsası) Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Büro ve Depolara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Cafeterya+Lokantaya ait ödemelerin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte iki ayda bir ödemesi yapılacaktır.

Ticaret Merkezindeki iki büronun ödemesi; 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olacak.