26 / 09 / 2022

Condor Havacılık Anonim Şirketi Kuruldu!


Condor Havacılık Anonim Şirketi Şişli’de Murat Karamancı tarafından kuruldu!Condor Havacılık Anonim Şirketi Şişli’de Murat Karamancı tarafından kuruldu!

Condor Havacılık Anonim Şirketi Konusu:

a) Her türlü hava nakil araçlarının (motorsuz, jet motorlu, pervaneli uçaklar ile her türlü helikopter) alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların kiralanması için anlaşmalar yapmak, bu araçların bakım ve onarımlarını yapmak, bakım onarım anlaşmalarını imzalamak, ithalat ve ihracatını yapmak bu hava araçlarının pilotlu veya pilotsuz kiralamak veya kiraya vermek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak. Yurt çapında pazarlama ve servis hizmetlerini vermek, hizmet birimlerinde çalışacak elemanların eğitimlerini sağlamak, bütün bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içi ve dışında gerekli tüm anlaşmaları yapmak. b) SHT-TEDARİK ve diğer sivil havacılık mevzuatı kapsamında, onaylı tedarik kuruluşu olarak hava araçları yedek parçalarını temin etmek, depolamak, almak satmak ve ticaretini yapmak. c) Her türlü hava ulaşım aracını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak. d) Hava taşıma araçlarını satın alarak parçalamak, parçalanma neticesinde ortaya çıkan ikinci el yedek parçaları yurtiçinde ve yurtdışında satmak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak. e) Uçak, ekipman, yedek parça ve diğer komponentlerle ilgili bakım, onarım ve diğer hususlarda mühendislik, eğitim, danışmanlık, müşavirlik, yazılım ve uygulama hizmetleri vermek, f) Hava taşımacılığı için gerekli her türlü makine, araç gereç, teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, her şekil ve surette iktisap etmek ve elden çıkarmak, g) Faaliyet konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında parça depoları ve hangarlar kurmak, işletmek ve kiraya vermek. h) Her türlü havacılık ile ilgili uçuş eğitimleri vermek, uçuş öğrencilerine eğitim vermek, pilotluk, uçuş mühendisliği, hava kontrolörlüğü teknisyenlik, paraşütçülük, hosteslik ve benzeri konularda eğitim hizmetleri i) Yurt içinde ve yurt dışında bir yerden bir yere yolcu, yük, posta ve her türlü ticari veya gayri ticari emtiaya ilişkin tarifeli veya tarifesiz hava taşımacılığı yapmak ve bu amaçla ilgili her türlü faaliyette bulunmak. j) Her türlü havacılıkla ilgili uçuş eğitimleri vermek, uçuş öğrencilerine eğitim vermek, pilotluk, uçuş mühendisliği, hava kontrolörlüğü teknisyenlik, paraşütçülük, hosteslik ve benzeri konularda eğitim hizmetleri k) Havayolu ile ambulans uçuşları yapabilir (Hasta ve yaralılarla bunlara refakat edecek yolcuların işletmeye açık hava alanları arasında taşınmasını kapsayan uçuşlar yapabilir). l) İşletme yaptığı meydanlarda hava ulaşımı ile ilgili bakım, onarım, uçuş kontrol teknik bakım gibi her çeşit uçak, yolcu, yük ve posta hizmetlerini bizzat yapmak, başkalarına yaptırmak ve aynı hizmetleri diğer gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar için de yerine getirmek. m) Havayolu ile reklam uçuşları yapabilir (Reklam maksadıyla havadan pano çekilmesi veya havadan yere reklam malzemeleri atmak üzere uçuşlar yapabilir). n) Havalimanı ve pistlerle ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işler durumda muhafazasını sağlamak. o) Hava limanlarında şirket uçaklarını yükleme ve boşaltma gibi yer işletme hizmetlerini vermek. p) Sportif amaçlı havacılık faaliyetlerinde bulunmak, model uçaklar imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, yarışmalar düzenlemek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön