08 / 12 / 2022

Çorum Gülabibey'de 6.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Çorum Gülabibey'de 6.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi'nde bulunan arsayı ihale ile satışa sunuyor. İhale 10 Ağustos'ta gerçekleşecek...Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi'nde yer alan 3 bin 43,33 metrekare büyüklüğündeki Turizm Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazı ihale ile satışa sunuyor. Tahmini bedeli 6 milyon 500 bin TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 10 Ağustos'ta yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı  :  Mülkiyeti Belediyemize ait, Turizm Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Çorum Gülabibey de 6.5 milyon TL ye satılık arsa!

Şartname   :  Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri                 :  10.08.2018 Cuma günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler   :

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 10.08.2018 Cuma günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 
Geri Dön