Damga vergisi!

Damga vergisi! Damga vergisi!

Hürses Gazetesi Yazarı Şükrü Kızılot gayrimenkul ticareti yapanların bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkullerinin teslimleri ile ilgili bir değerlendirme yaparak damga vergisini yazdı. Damga vergisi yazısı aşağıda yer alıyor...Hürses Gazetesi Yazarı bugünkü köşesinde Şükrü Kızılot damga vergisi ile ilgili bir yazı yazdı. 


Gayrimenkul ticareti yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkullerinin teslimleri, istisna kapsamı dışındadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer dergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

Görüldüğü üzere kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna bulunmaktadır. Bu hüküm 5520 sayılı Kanunla düzenlenen istisnaya da uygulanacaktır. 

b) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu 5281 sayılı Kanunla, Gider Vergileri Kanunu'nun istisnalara ilişkin 29. 

maddesine eklenen (v) bendiyle, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. 

maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden kalıcı olarak istisna edilmiştir. 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasına ilişkin hükümlerde 5422 sayılı KVK'nın 8/12. maddesine atıf yapılmakla birlikte, 5520 sayılı KVK'nın Geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "Diğer kanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibanyla bu Kanuna yapılmış sayılır."hükmü, söz konusu istisnanın 5520 sayılı Kanundan sonra da uygulanmasına imkan tanımaktadır. 

c) Damga Vergisi Kanunu Yine 5281 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile Damga Vergisi Kanunu'nun "Damga Vergisinden İstisna Edilen Kağıtlar" başlıklı (2) sayılı tablosunun "IVTicari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (35) numaralı fıkrayla, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden kalıcı olarak istisna edilmiştir. 

Damga vergisi istisnasına ilişkin hükümlerde 5422 sayılı KVK'nın 8/12. 

maddesine atıf yapılmakla birlikte, 5520 sayılı KVK'nın Geçici 1. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "Diğerkanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılır." hükmü, anılan istisnaların 5520 sayılı Kanundan sonra da uygulanmasına imkan tanımaktadır. 


Hürses