Denizli'de 11.1 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Denizli'de 11.1 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Denizli'de 11.1 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli Kale ve Şirinköy'de yer alan 2 adet arsayı 11 milyon 50 bin TL bedelle satışa çıkardı.Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli Kale ve Şirinköy'de yer alan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam satış bedeli 11 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Arsaların satış ihalesi 13 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü):
1- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri, aynı tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda toplanacak
Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2020 yılında alınmış İkametgâh
Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı
oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri
gerekmektedir. Geçici Teminat tutarları Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılabileceği gibi ihale tarihlerinde İl Müdürlüğümüz Hizmet Binasının zemin
katındaki vezneye de yatırılabilecektir. Geçici teminat olarak ayrıca Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da
kabul edilmektedir.
4- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu
Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri
gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir
işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi
mümkündür.
6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr
internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.