29 / 11 / 2022

Ecrimisil davası için ihtar şart mı?

Ecrimisil davası için ihtar şart mı?

Ecrimisil davası, bir gayrimenkulü hakkı olmamasına rağmen işgal eden kişiden tazminat talep etmek amacıyla açılan dava türüdür. Peki, ecrimisil davası açılabilmesi için ihtar çekme şartı var mı? İşte ecrimisil davasına dair tüm detaylar...Ecrimisil, diğer bir ifade ile işgal tazminatı, bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. 

Ecrimisil; hazine taşınmazının yada bir malın sahibinin idarenin izni ve malın sahibinin rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilerce bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağına bakılmadan bu maldan, işgal tasarruf yada her ne şekilde olursa olsun yararlanması sebebi ile, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmadan, taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilecek muhtemel gelir esas alınarak işgalci tarafından ödeniyor ve idarece talep edilen, belediye tarafından tahsil edilen bir tazminat olarak biliniyor. 

Ecrimisil kira değildir ve geriye dönük olarak hesaplanıyor. Bir hazine taşınmazının, İdarenin izni olmadan gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi nedeniyle ecrimisil alınıyor. Ecrimisil davası işgale uğramış gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan kişiler tarafından açılabiliyor. 

Ecrimisil davası için ihtar şart mı?

Birden fazla pay sahibi olan kişilerin her birinin ecrimisil davası açma hakkı bulunuyor. Bir taşınmaz üzerinde bulunan mirasçıların sadece biri ecrimisil davası açabiliyor. Diğerlerinden izin veya imza almasına gerek bulunmuyor. Ecrimisil davasında taşınmaz üzerindeki hakların korunamamasının yanında haksız şekilde taşınmaz üzerinden kar elde etmek de dava sebebi olabiliyor. 
 
Ecrimisil davasının açılabilmesi için ilk olarak yapılması gereken işgalci konumundaki gerçek kişiye yada tüzel kişi olması durumunda kuruma ihtarname çekilmesi gerekiyor. 

Bir hazine taşınmazına ilişkin idarenin izni olmaksızın işgal gerçekleştiği takdir edilen ecrimisil, takdir tarihinden itibaren 15 gün içinde “Ecrimisil İhbarnamesi” başlığı ile ihbarname düzenleyerek işgalciye tebliğ edilmesi gerekiyor. 

İşgali gerçekleştiren kişi, ihbarnamenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde idareye dilekçe ile itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz hakkını kullandığı takdirde idarece 30 gün içerisinde ecrimisil tutanağı düzenleniyor. Ve bu tutanakta olumlu/olumsuz sonuç belirtiliyor. 

İşgalci, kendisine yapılan tebliğden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıda ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açma hakkına sahip. Ancak karşı dava açılsa dahi ecrimisil tutarı tahsil edilmesi gerekiyor. 
 
Geri Dön