Ecrimisil nedir?

Ecrimisil nedir?

Ecrimisil nedir ve ecrimisil nasıl hesaplanır? sorularının yanıtını arıyorsanız haberimize tıklayın...
Mevzuattaki tanımıyla ecrimisil; 'Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır'. 


Ecrimisil nasıl hesaplanır? 

Ecrimisil nedir? dedikten sonra tespitlerin nasıl yapıldığına. Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilerek Yönetmelik eki "Taşınmaz Tespit Tutanağı" düzenlenir. Söz konusu tutanakta; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir.

Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde "Taşınmaz Tespit Tutanağına" dayanılarak ecrimisil İdarece tespit edilir ve Yönetmeliğin komisyonca karara bağlanır. 


Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek;


a) İmar durumu,

b) Yüzölçümü,

c) Niteliği,

ç) Verimi (Tarım arazilerinde),

d) Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,

e) Konumu,

f) İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir,

gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.