Ecrimisil ödenmezse ne olur?

Ecrimisil ödenmezse ne olur? Ecrimisil ödenmezse ne olur?

Ecrimisil bedelinin; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde muhasebe birimlerine ödenmesi gerekiyor. Peki ecrimisil ödenmezse ne olur?Ecrimisil ödenmezse ne olur?

Ecrimisil, kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerden alınıyor.


Ecrimisil bedeli; hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat olarak tanımlanıyor.


Ecrimisilin Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muhasebe birimlerine ödenmesi gerekiyor. Peki ecrimisil ödenmezse ne olur?


Ecrimisil bedeli ödenmezse ne olur?

Süresinde ödenmeyen ecrimisil, millî emlak birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere onbeş gün içerisinde vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettiriliyor. 


Vergi daireleri veya gelir servisleri ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederler.


Ecrimisil kira mıdır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com