Edirne Milli Emlak Müdürlüğü'nden 17.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Edirne Milli Emlak Müdürlüğü'nden 17.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Edirne Milli Emlak Müdürlüğü'nden 17.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü; Dörtkaya Mahallesi ve Suyolları Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı toplamda 17 milyon 335 bin TL bedel ile satışa çıkardı. Satışa konu olan gayrimenkuller için ihale 20 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek. 

Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü; Dörtkaya Mahallesi ve Suyolları Mahallesi'nde yer alan 2 adet arsayı satışa sundu. Satışa konu olan arsalar için toplamda 17 milyon 335 bin TL bedel isteniyor.

EDİRNE İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar

1. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
MAHALLE / KÖY: Dörtkaya Mahallesi    
CİNSİ: Arsa    
ADA: 2836    
PARSEL: 1    
TAHMİNİ BEDEL (TL): 9.800.000,00    
İHALE TARİHİ: 20.12.2018    
İHALE SAATİ: 10:30-

2. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
MAHALLE / KÖY: Suyolları Mahallesi    
CİNSİ: Arsa    
ADA:  2828    
PARSEL: 1    
TAHMİNİ BEDEL (TL): 7.535.000,00    
İHALE TARİHİ: 20.12.2018    
İHALE SAATİ: 10:45

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü 1. kat toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.
3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.