Elazığ Hankendi Köyü'nde 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Elazığ Hankendi Köyü'nde 3.4 milyon TL'ye satılık arsa! Elazığ Hankendi Köyü'nde 3.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Elazığ Merkez Hankendi Köyü'ndeki arsa ihale ile satılıyor. İhale 26 Aralık'ta gerçekleşecek..Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Elazığ Merkez Hankendi Köyü'nde yer alan arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor.

 

Konut alanı imarlı arsa için toplam muhammen bedel 3 milyon 445 bin TL olarak belirlendi. Arsa için ihale 26 Aralık'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

 

1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen 1 adet taşınmaz malın satışı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Malatya Yolu 5. Km. TEDAŞ karşısı Defterdarlık Binası 3. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

 

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

1- Tedavüldeki Türk Parası,

2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

 

3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

 

4- Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Hazine Taşınmazlarını satışı KDV.den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

6 - Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8 - İta Amiri ihale kararını 15 (on beş)iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.