Erzurum Büyükşehir'den 6.8 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

Erzurum Büyükşehir'den 6.8 milyon TL'lik inşaat ihalesi! Erzurum Büyükşehir'den 6.8 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye İlçesi Çırçır Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale ediyor. İhale 12 Haziran'da gerçekleşecek..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yakutiye İlçesi Çırçır Mahallesi'ndeki 4 bin 142 metrekarelik alanda kat karşılığı inşaat işi ihale ediliyor. Arsa muhammen bedeli 6 milyon 812 bin 919 TL olarak belirlenen inşaat işi için ihale 12 Haziran'da yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İHALE YAPILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 12/06/2018 Salı günü saat 14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. Maddesine göre Kat Karşılığı İnşaat yapımı ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

İhaleye girecek olanlar 500,00 TL (beşyüz/TL) karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 12/06/2018 Salı günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.

I - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

2 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

3 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

4 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

5.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

6.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7 - Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

8 - Bu şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

9 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

10 - Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. Maddesine göre noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) olacaktır.

11 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

12 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

13 - a) İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde 13.049,19 m² alana sahip yapım işinin tamamlayarak ve Kat Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge.

b) İsteklinin son onbeş yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B üst yapı (bina) gurubu işlerin III. Gurup işleri kapsamaktadır) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2018 yılı itibariyle 10.000.000,00 TL’ den az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini ibraz etmek zorundadır.

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.

14 - Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir.

15 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

16 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

17 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

18 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

19 - Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,

20 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

21 - İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti.

 

pus