Erzurum'da 12.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Erzurum'da 12.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Çiftepınar'da yer alan gayrimenkulü 12 milyon 819 bin 870 TL bedelle satışa çıkardı.


Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Çiftepınar'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 12 milyon 819 bin 870 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden (Erzurum):

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. 08/06/2021 tarihin de karşısında belirtilen gün ve saatte Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresinde satışı yapılacaktır.
Taşınmaz malın bulunduğu;

Erzurum

1-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
b) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2021 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

Erzurum

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İhale Dosyası alındı belgesi
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
2- Tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüne uygun şekilde düzenlenecek ve 39. ve 40. maddesi gereğince açılacaktır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
3- İhale dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) olup İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. Bedelsiz görebilirler. İhale dokümanı almayanlar ihaleye teklif veremezler.
4- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
5- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Uygun olarak düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir, posta ile yapılan müracaatlarda postada meydana gelecek
gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.