Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi kuruldu!

Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi kuruldu! Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi kuruldu!

Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi bugün Fatih'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Koray Avşar tarafından kuruldu.


Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi bugün Fatih'te 100 bin TL sermaye bedeli ile Koray Avşar tarafından kuruldu.

Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi konusu:
a-) Şirket ; bina,arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi ,kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir. b-) Şirket gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki dururmunun analizini,boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir. c-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için , gerekli makine, teçhizat ve donanımı, araç ve gereçleri alıp-satabilir, işletebilir, kiralayabilir, gerekirse devredebilir, teknik malzeme, mamul, yarı mamul, ham madde ve yardımcı maddeler ile ihtiyaç fazlası madde ve malzemeleri keza alıp-satabilir, depolayabilir,ithalat ve ihracatını yapabilir. d-) Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara,deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir,kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir,satabilir, başkasına kiraya verebilir. e-) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konuda ;sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullerle ilgili fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ,en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi, konularında değerleme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olduğu her türlü işlerde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar,iştirakler, proje bazında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerle temsilcilik, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleri ile ilgili lisans, marka, telif hakkı, patent, know-hove anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu hakları devredebilir. f-) Şirket, amaç ve konusu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, irtifak, intifa, sükna hakları ile ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri,tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir, g-) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak, Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. h-)Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek,Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek,Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak, Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. ı-) Şirket trafik konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki bilumum, kamu kuruluşlarının, resmi daire ve müesseseler tarafından çıkartılan tüm ihalelere katılmak teklif vermek ve almak bu işleri yapan yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara ortaklık tesis etmek. i-) Şirket konusu ile ilgili, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demir yolu ile taşıma nakliye ve lojistik hizmetleri işi yapmak.

Escalado Gayrimenkul Yatırım Ve Trafik Limited Şirketi adres: Şehremini Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:87/4 Fatih