Kooheji Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kooheji Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kooheji Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi, A.A. Abdulrahim Alkooheji, A.A. Mohamed Alkooheji, A. Abdulrahim M. Alkooheji tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile kuruldu.


Kooheji Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi, A.A. Abdulrahim Alkooheji, A.A. Mohamed Alkooheji, A. Abdulrahim M. Alkooheji tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta kuruldu. 


Kooheji Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır. 1-Gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyet ve yatırımları geliştirmek, koordine etmek ve yönetmek. 2-Türkiye de Alış veriş merkezi projeleri ve başka gayrimenkul projeleri geliştirmek ve uygulamak. 3- Alış veriş merkezi ve başka gayrimenkul projelerinin inşaatı, genişletilmesi ve işletilmesi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, üretmek, ithal ve ihraç etmek. 4-İnşaat sektöründe her türlü  fizibilite, projelendirme, inşaat yıkım, bakım,  onarım ve montaj işlerini ve mühendislik , kontrolörlük , danışmanlık ve projelendirme işleri ile ilgili  bütün ticari işleri yürütmek ve gerçekleştirmek. 5- Kat karşılığı arsa alarak parsellemek suretiyle aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak. 6- Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, meskenler inşaa etmek. 7-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum  ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü  mekanik, elektrik,  tesisat ve inşaat işlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme  alımı satımı ve anahtar teslim taahhüt etmek. Her türlü banka,  banka genel müdürlüğü,, toplu konut ve siteler, okul hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek.     8-İnşaat yapımında kullanılan  her türlü inşaat malzemelerin ,ekipman ve aletlerin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak. Şirket bu amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir veya yaptırabilir. a-Konusu ile ilgili bulunan her türlü ,kurulum, tasarım, tedarik,  dağıtım, iletişim, ithalat, ihracat, nakliye, satın alım ve satış faaliyetlerini yürütmek. b-Şirket herhangi bir türden ithalat, ihracat ve işlerini yürütebilecek, toptan ve perakende satışları yürütebilecek, konusu ile ilgili olan herhangi bir türden resmi ve özel ihaleleri yürütebilecek ve açık arttırmalara ve açık eksiltmelere girebilecek. c-Şirket mevcut bulunan veya kurulacak olan yerel ve yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile işbirliğine girebilecek, bunları şirketin ortakları yapabilecek veya yeni şirketler tesis edebilecek veya bunlar ile yeni ortaklıklara girebilecek, yerel ve yabancı şirketleri ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilecek, bu şirketlerin sermayelerine ve işlerine iştirak edebilecek, yurt içinde ve yurt dışında distribütörlükler alabilecek veya bu türden distribütörlükler verebilecektir. d-Şirket şirketin amacı ve konusunun gerektirdiği şekilde diğer teşebbüslere girebilecektir ve ayrıca herhangi bir türden gerekli işlemlere, prosedürlere ve anlaşmalara girebilecektir. Şirket, faaliyet konularına giren işleri bizzat gerçekleştirebileceği gibi bunları başka firma ve kuruluşlara da yaptırabilir;  e- Şirket amaç ve konuları gerçekleştirmek için her türlü ticari, hukuki, idari ve mali işleri yürütmek üzere, teknik ve idari personel yetiştirmek, bu amaç doğrultusunda ve sosyal amaçlı olmak şartı ile  eğitimci teknik personel getirmek ve istihdam etmek;     f-Gerekli izinleri almak şartı ile, konuları ile ilgili işleri yapan yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişim (joint venture), franchising ve benzeri ticari  antlaşmaları yapmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, holdinglere ve kuruluş halindeki şirketlere iştirak etmek;  g- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları, konuları ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, teminatlar yatırmak, gerektiğinde yatırdığı teminatları geri çekmek;  h- Şirket konuları ile ilgili mutemetlik, ticari vekillik, dahili ve uluslararası komisyonculuk, ithalat ve ihracat, transit ticaret, temsilcilik, bayilik, mümessillik ve acentelik yapmak, konuları ile ilgili bayilik, mümessillik ve acentelikler almak, vermek.Lisans almak ve bu lisansa göre üretim yapıp pazarlamak, mağazalar açmak. ı- Şirket konuları ile ilgili teşvik tedbirlerinden yararlanmak, yerli veya yabancı finans kuruluşlarından kısa orta uzun vadeli krediler temin etmek,   amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek. Şirket ulusal ve uluslararası her türlü proje bazlı hibe kredilere baş vurabilecek bu türlü proje ve hibelere yardım,projenin hazırlanması için aracılık edebilir. j-Şirket yabancı sermayeyi teşvik ve bu husustaki sair yasal mevzuatı uyarınca yabancı ortak almak, gerekli izinleri almak şartı ile yabancı personel çalıştırmak. k- Gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde, serbest liman bölgelerinde konuları ile ilgili faaliyet göstermek; l- Gerekli izinleri almak şartı ile, yurt içinde ve yurt dışında   konuları ile ilgili sergiler,  tertip etmek, bu türden sergiler ve fuarlara katılmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, iletişim, yayım, dağıtım işleri yapmak; m- Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları beratları.


Kooheji Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi, 4/5.