Esenler Ömür Sitesi'nde 10.1 milyon TL'ye satılık 13 daire!

Esenler Ömür Sitesi'nde 10.1 milyon TL'ye satılık 13 daire!Esenler Belediye Başkanlığı, mülkiyeti Belediyeye ait, İstanbul ili, Esenler ilçesi, Turgut Reis Mahallesi,  823 ada 38 parselde yer alan Ömür İstanbul sitesinde yer alan 13 daireyi 10 milyon 127 bin TL'ye satıyor...


Esenler Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Belediyeye ait, İstanbul ili, Esenler ilçesi, Turgut Reis Mahallesi,  823 ada 38 parselde yer alan Ömür İstanbul sitesinde yer alan 13 daire 10 milyon 127 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Nisan tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

İLAN

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar (mesken) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin c) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 29.04.2021 tarih ve saat: 11.30 da satışa sunulacaktır.

Taşınmazlar (mesken) Esenler İlçesi Turgut Reis Mahallesi 823 ada 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 17.04.2020-20.04.2020 tarihlerinde iskanları alınan oturuma hazır olan Ömür İstanbul sitesindedir. Muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, Şartname bedelleri aşağıdadır.

Esenler Ömür Sitesi

İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince, Açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni’dir.
Şartname bedeli her bir mesken için 1.000,00 TL dir.

İhaleye katılabilmek için;

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır. Birden fazla meskene katılım halinde bedeli karşılığında her bir daire için ayrı ayrı olmak üzere şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.
c) Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
d) T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, Noterden tasdikli imza beyannamesi (Gerçek kişiler için)

Esenler Ömür Sitesi

e) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
g)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
h) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
ı) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.
i)İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.     

Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 10:30’ a kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir.