09 / 08 / 2022

Eskişehir İnönü'de 25 yıl kiralık arsa!

Eskişehir İnönü'de 25 yıl kiralık arsa!

Eskişehir İli İnönü İlçesi Belediye Başkanlığı, Kümbet Mahallesi'nde bulunan arsayı Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi amacıyla 25 yıllığına kiraya veriyor. 25 yıllık muhammen kira bedeli 2 milyon 634 bin 746,52 TL olarak belirlendi.Eskişehir İli İnönü İlçesi Belediye Başkanlığı,  Kümbet Mahallesinde bulunan arsayı Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi amacıyla 25 yıllığına kiraya veriyor.


TAŞINMAZ (GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ AMACIYLA) 25 YIL SÜRE İLE KAPALI TEKLİF USULÜ KİRAYA VERİLECEKTİR


Eskişehir İli İnönü İlçesi Belediye Başkanlığından:


1 - İŞİN KONUSU:

İlçemiz Kümbet Mahallesinde bulunan Tapunun 110 ada 5 parselinde kayıtlı 83.822,33m2 alanlı taşınmazın (Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi amacıyla) 25 yıl süre ile, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ :

Yapılacağı Yeri       :  İNÖNÜ Belediye Encümeni Toplantı Salonu.

Tarih                       :  08.03.2016 tarihine rastlayan Salı günü.

Saati                        :  10:00

3 - KİRA BEDELİ :

25 yıllık Muhammen Kira Bedeli 2.634.746,52.-TL (İkimilyonaltıyüzotuzdörtbinyediyüz kırkaltı lira elliiki kuruş) olup, İhalenin %3’e mütekabil eden Geçici Teminatı 79.042,40-TL (Yetmişdokuzbin kırkiki lira kırk kuruş) dur.

4 - KİRA SÜRESİ :

Söz Konusu Yerin Kira Süresi 25 (Yirmibeş) yıldır.

5 - İHALE ŞEKLİ :

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile İhale yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

Buna göre;

a) İç zarf (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.)

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış) Bu belge muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.

c) Tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için fax, telefon ve varsa elektronik adresi de bu bildirimde bulunulacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d-1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirkülerini vermesi;

İsteklinin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri vermesi.

e-1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli onaylı imza sirküleri,

e-2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f) İstekliler adına vekaleten ihaleye kat ılınıyorsa istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe göre uyarlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.

h) Mali durum bildirim ve Banka referans mektubu

ı) İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge vermesi,

i) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge vermesi.

j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir İnönü Belediye Başkanlığından temin edilecek yer gördü belgesi.

k) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış 79.042,40.-TL tutarında (yetmişdokuzbin kırkiki lira- kırk kuruş) geçici teminat mektubu veya banka dekontu

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

m) İhale dokümanının alındığına dair belge.

Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylatılmış olması gerekir.

7 - Tüm belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.03.2016 tarih ve saat 10:00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadır.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İhale dokümanı Eskişehir ili İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 116 adresinde bulunan İnönü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00-(İkiyüzelli)-TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - İhaleye katılacak kişilerin veya tüzel kişilerin Belediye’ye borcu olmadığına dair belgeyi sunması zorunludur.

11 - İhale ile ilgili Vergi, Resim ile Harçlar istekliye aittir.

12 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.