Çukurova Balkon

Eyüp'te İBB'den 6.8 milyon TL'ye ticaret alanlı arsa!

Eyüp'te İBB'den 6.8 milyon TL'ye ticaret alanlı arsa! Eyüp'te İBB'den 6.8 milyon TL'ye ticaret alanlı arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eyüp bölgesinde yer alan ticaret alanı arsayı 24 Aralık 2014 tarihinde satışa çıkarıyor. Arsanın toplam bedeli 6 milyon 854 bin 700 TL olarak belirlendi.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Eyüp bölgesinde yer alan ticaret alanı arsayı satışa çıkarıyor. Arsanın toplam bedeli 6 milyon 854 bin 700 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 24 Aralık 2014 tarihinde saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane'de yapılacak. IHALE İLANI


3008 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 7027


IHALE İLANI


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR.


Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.


1) Encümen Kayıt No: 3008


2) Taşınmaza Dair Bilgiler:


a) İli: istanbul b) İlçesi: Eyüp c) Cinsi: Arsa


d) Pafta No:--- e) Ada No: 32 f) Parsel No: 39


g) Yüzölçümü: 685.47 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: Boş


j) İmar Durumu: Max.taks: 0.70 4 kat Ticaret Alanı


k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok


ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Alibeyköy Mah. Vardar Bulvarı


3) Muhammen Bedeli: 6.854.700 -TL


4) Geçici Teminatı: 205.641 -TL


5) İhale Tarihi ve Saati: 24 Aralık 2014 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00


6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul


7) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü


8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07


9) Şartname Bedeli: 600.-TL


10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zart içersinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


a) Teklif mektubunu havi iç zarf


b) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrâzı (Gerçek kişiler)


c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat


d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)


e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)


f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname


g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)


h) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı


ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi


j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)


k) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.


11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (24/12/2014) en geç saat 13:00'a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni'ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.


13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İLAN OLUNUR.İhale ilanı için tıklayın