19 / 08 / 2022

Fins Gayrimenkul Ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!


Fins Gayrimenkul Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Asım Merzeci tarafından kuruldu.Fins Gayrimenkul Ve Danışmanlık Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Asım Merzeci tarafından kuruldu.

Fins Gayrimenkul Ve Danışmanlık Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Şirket bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık işlerini yapar yaptırır. Emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler. depolar, soğuk hava depoları, villalar, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisleri, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri alır, satar, kiralar, kiraya verir, dekorasyon ve tadilat işleri yapar, yaptırır ve bu konularda danışmanlık ve emlak komisyonculuğu yapar yaptırır. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti. kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis ettirir. İnşaat işleri ve eski eser onarımı ile ilgili konularda restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunur, aracılık yapar, bu konular ile ilgili her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinde bulunur. Şirket ayrıca gayrimenkul pazarlamasına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında alım satım işlerine aracılık eder, komisyonculuk işlerini yapar, bu hizmetlerle ilgili olarak yurt içi, yurt dışı bayilik ve ortaklık ağlarını kurar, organizasyonları yapar Bu konularda kamu, özel, tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılacak ihalelere katılır, ihaleleri alır, ihale konuları yapar, yaptırabilir, devredebilir. Gayrimenkul projelerini hazırlar, uygulama kontrollük ve pazarlama konularında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapar. Bu hizmetleri ifa etmek için yurt içindeki veya yurt dışındaki kişi veya kuruluşlardan hizmet kiralar veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar yeni şirketler kurar kurulmuş şirketlere iştirak eder. Hazır inşaatı tamamlanmış binaların, sitelerin, çarşıların, turistik tesislerin, hotel motellerin,tatil köylerinin, işyerlerinin satın alınmasını, kiralanması, işletilmesi satın alınmasını, kiralanması kiraya verilmesini sağlar, aracılık edebilir. Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanmasını, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini, gerekli hizmetlerin oluşturulmasını, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımını, bakımını, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler ile teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenlemesini, restorasyon işlerini, dekorasyon onarımını yapar yaptırır. Konusu ile ilgili olarak devletin bütün dairelerinde, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, her nevi arttırma ve eksiltmelere ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir ve gerekli tüm işleri ifa edebilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği, teknik, mali, ticari ve dış ticaretle ilgili tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.Teknik ve idari personel yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim çalışmaları yapabilir, yaptırabilir. Şirket yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan tüm ticari kuruluşlarla araştırma ve danışmanlık anlaşmaları yapar. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Yurt içinde veya dışında temsilcilikler açabilir. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir. Şirket Konusu ile ilgili Reeksport ve transit ticaret yapabilir. Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere iştirak edebilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) alabilir, devir edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Şirket Yurt İçinde ve Yurt Dışında mümessillik, distribütörlük alabilir veya verebilir. ardiye, özel antrepo, özel depo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. İhalelere iştirak edebilir. konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak, gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fek edebilir. Şirket üçüncü kişiler lehine borç ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.